Руководство пользователя для Ardo WDO1485L
Help-Book.com.ua
инструкции pdf читать онлайн

Инструкция для Ardo WDO1485L

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 96 страниц
Размер - 13 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

made for you.

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 97

  made for you.

 • Страница 2 из 97

 • Страница 3 из 97

  PL POLSKI 4-14 CZ ČESKY 15-24 SK SLOVENSKY 25-34 HU MAGYAR 35-44 LT LIETUVIŲ K. 45-54 SR СРПСКИ 55-64 UA УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 65-74 RO ROMÂNA 75-84 RU РУССКИЙ 85-95

 • Страница 4 из 97

  4 POLSKI Szanowny Kliencie, Dziękujemy Panu /Pani za zakupienie naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed podłączeniem i rozpoczęciem używania urządzenia. Znajomość zasad działania gwarantuje właściwą i bezpieczną obsługę urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera wiele

 • Страница 5 из 97

  5 GWARANCJA Gwarancja powinna zostać dokładnie wypełniona oraz zachowana z dokumentem zakupu urządzenia zawierającym datę sprzedaży. Przy każdej interwencji serwisu należy wypełnić kartę gwarancyjną. SERWIS Urządzenia firmy “ARDO” posiadają gwarancję 24 miesiące od daty zakupu. Podczas napraw

 • Страница 6 из 97

  6 UWAGI ORAZ WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, do prania bielizny; każdy inny rodzaj użytkowania jest traktowany jako niewłaściwy i, w związku z tym, niebezpieczny. Wszelkie modyfikacje i przeróbki ręczne urządzenia mogą być niebezpieczne

 • Страница 7 из 97

  7 UWAGI ORAZ WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA ▼ Nie wolno próbować samemu naprawiać usterek suszarki, nieprofesjonalne naprawy mogą spowodować kolejne usterki oraz skutkują utratą gwarancji. ▼ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez upoważnionych pracowników serwisu technicznego. Do napraw

 • Страница 8 из 97

  8 INSTALACJA URZĄDZENIA (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) Pralka powinna zostać zainstalowana przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcjami producenta, ponieważ niewłaściwa instalacja może spowodować zranienie osób i uszkodzenie mienia. Pralkę można zainstalować w dowolnym miejscu, o ile temperatura

 • Страница 9 из 97

  9 INSTALACJA URZĄDZENIA PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 7 ▼ Ciśnienie w instalacji wodnej powinno wynosić od 0,05 do 1,00 MPa (0,5 - 10 bar). ▼ Przed podłączeniem pralki należy odkręcić kurek z wodą i spuścić trochę wody, aby rury doprowadzające wodę oczyściły się z piasku, rdzy itp. (czynność ta

 • Страница 10 из 97

  10 INSTALACJA URZĄDZENIA PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ ▼ Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się po wewnętrznej stronie okienka filtru jest takie, jak napięcie sieci elektrycznej (rys. 12). ▼ Bezpiecznik, przewody elektryczne oraz gniazdo elektryczne powinny

 • Страница 11 из 97

  11 UŻYWANIE PRALKI UŻYCIE ŚRODKÓW PIORĄCYCH Pralka ma pojemnik na środki piorące składający się z trzech komór. 2 komora na proszek do prania wstępnego lub do namaczania (1) komora na proszek do prania zwykłego (2) komora na środek zmiękczający (3) 1 3 16 Należy używać środka piorącego mało

 • Страница 12 из 97

  12 UŻYWANIE PRALKI JAK USUWAĆ NIEKTÓRE PLAMY Niektórych plam nie można usunąć piorąc ubrania w pralce. Przed czyszczeniem ręcznym wszelkiego rodzaju plam należy wykonać próbę na mało widocznym miejscu ubrania, rozpoczynając usuwanie od brzegu plamy i posuwając się do środka, aby uniknąć

 • Страница 13 из 97

  13 KONSERWACJA CZYSZCZENIE PRALKI Pralka została tak zaprojektowana, aby ograniczyć do minimum konserwację. Jednakże trzeba pamiętać o jej regularnym czyszczeniu. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pralka została odłączona od źródła prądu i że został zamknięty dopływ wody. Zewnętrzną

 • Страница 14 из 97

  14 KONSERWACJA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Jeżeli pralka nie działa, to przed wezwaniem autoryzowanego serwisu zaleca się sprawdzenie, czy powodem nie jest jedna z niżej opisanych przyczyn. W niektórych modelach zakłócenia są wyszczególnione na końcu cyklu w kodzie. Kod: E:00 Wykonać kontrole

 • Страница 15 из 97

  15 ČESKY Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste zvolil náš výrobek. Prosíme Vás, abyste si před připojením stroje a jeho používáním pečlivě přečetl návod k použití. Znalost principů fungování stroje zaručí jeho správné a bezpečné využití. Návod k použití obsahuje mnoho užitečných informací o

 • Страница 16 из 97

  16 POZNÁMKY A RADY PRO UŽIVATELE ▼ Tento přístroj musí být používán pouze jako pračka k domácímu použití. Jakékoliv jiné použití přístroje je nevhodné a proto nebezpečné. ▼ Jakékoliv úpravy nebo pokusy o provádění změn na spotřebiči mohou být pro uživatele nebezpečné a mohou pračku poškodit. ▼

 • Страница 17 из 97

  17 POZNÁMKY A RADY PRO UŽIVATELE nesnažte opravovat sami, protože opravy prováděné nekvalifikovaným personálem by mohly přístroj poškodit a zanikl by nárok na záruční opravy. ▼ Opravy přístroje mohou být prováděny pouze autorizovaným personálem v servisních střediscích. Při opravách musí být

 • Страница 18 из 97

  18 INSTALACE STROJE (PODLE MODELU) Instalaci stroje musí provádět kvalifikovaný personál podle instrukcí výrobce, neboť chybně provedená instalace by mohla způsobit škody osobám či věcem. Spotřebič je možné umístit na jakékoliv místo, kde teplota neklesá pod 3 ° C a kde je možné vést kabely a

 • Страница 19 из 97

  19 INSTALACE STROJE PŘIPOJENÍ VODY 7 ▼ Tlak ve vodovodní síti se musí pohybovat v rozmezí mezi 0,05 a 1,00 Mpa (0,5 – 10 barů). ▼ Ještě před připojením otevřete vodovodní kohout a nechte odtéct trochu vody, aby se z trubek odstranily nečistoty jako např. písek nebo rez (tento krok je obzvlášť

 • Страница 20 из 97

  20 INSTALACE STROJE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ▼ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku s technickými údaji na vnitřní straně dvířek filtru odpovídá napětí v elektrické síti (obr.12). ▼ Pojistka, elektrické kabely a zásuvka sítě musí mít takové parametry, které umožní snést maximální zatížení

 • Страница 21 из 97

  21 POUŽITÍ PRAČKY POUŽITÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Pračka je vybavena zásuvkou na prací prostředky se třemi přihrádkami. 2 přihrádka na prací prášek pro předpírku nebo namáčení (1) přihrádka na prací prášek pro normální praní (2) přihrádka pro změkčovadla (3) 1 3 16 Používejte pouze prací prostředky se

 • Страница 22 из 97

  22 POUŽITÍ PRAČKY JAK ODSTRANIT NĚKTERÉ SKVRNY Některé skvrny nelze z oděvu odstranit pouhým vypráním v pračce. Ještě než začnete ručně čistit jakoukoliv skvrnu, proveďte zkoušku na málo viditelné části oděvu. Začněte na okraji skvrny a postupujte směrem do středu, aby se kolem skvrny neutvořil

 • Страница 23 из 97

  23 ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ PRAČKY Pračka je vyrobena tak, aby její údržba během provozu mohla být co nejmenší. Nezapomeňte ji nicméně pravidelně čistit. Před začátkem čištění zkontrolujte, zda je pračka odpojena od elektrického proudu a zda je přívod vody zavřený. Vnější plochy a plastové části pračky se

 • Страница 24 из 97

  24 ÚDRŽBA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V případě, že pračka nefunguje správně, před zavoláním do autorizovaného servisu zkontrolujte, zda není porucha způsobena jednou z dále uvedených příčin. U některých modelů jsou poruchy signalizovány kódem na konci cyklu. Kód: E:00 Proveďte kontroly uvedené v odstavci

 • Страница 25 из 97

  25 SLOVENSKY Vážený zákazník, Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok. Prosíme Vás, aby ste si pred zapojením a pred používaním spotrebiča pozorne prečítali návod na použitie. Znalosť princípov činnosti Vám zaručí správne a bezpečné využitie spotrebiča. Návod na použitie obsahuje, okrem

 • Страница 26 из 97

  26 POZNÁMKY A RADY PRE UŽÍVATEĽA ▼ Použitie tohto spotrebiča je výhradne na pranie bielizne v domácnosti a každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. ▼ Akákoľvek modifikácia alebo pokus o úpravu spotrebiča môžu byť nebezpečné pre užívateľa a môžu spôsobiť poškodenie práčky. ▼

 • Страница 27 из 97

  27 POZNÁMKY A RADY PRE UŽÍVATEĽA ▼ Neopravujte poruchy na spotrebiči sami, pretože opravy vykonané neodborníkmi môžu spôsobiť vážne poškodenia a znamenajú stratu nároku na záručné opravy. ▼ Opravy spotrebiča môžu vykonávať výhradne autorizovaní pracovníci servisných prevádzok. Pri opravách musia

 • Страница 28 из 97

  28 INŠTALÁCIA SPOTREBIČA (NA ZÁKLADE MODELU) Inštaláciu musí vykonať profesionálne vyškolený personál, v súlade s pokynmi výrobcu, pretože nesprávna inštalácia môže spôsobiť poranenie osôb a poškodenie majetku. Spotrebič môže byť nainštalovaný na akomkoľvek mieste, kde teplota prostredia nie je

 • Страница 29 из 97

  29 INŠTALÁCIA SPOTREBIČA VODOVODNÉ PRÍPOJKY 7 ▼ Tlak vo vodovodnej sieti musí byť v rozmedzí 0,05 až 1,00 MPa (0,5 - 10 bar). ▼ Pred urobením prípojky otvorte vodovodný kohútik a nechajte vytiecť určité množstvo vody, aby sa vyčistili rúrky od nečistôt, ako piesok, hrdza (táto operácia je

 • Страница 30 из 97

  30 INŠTALÁCIA SPOTREBIČA ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE ▼ Skontrolujte, či napätie uvedené na štítku s technickými údajmi, ktorý je umiestnený na vnútornej strane krytu filtra, zodpovedá napätiu elektrickej siete (obr. 12). ▼ Poistka, elektrické káble a zásuvka siete musia mať parametre, ktoré umožnia znášať

 • Страница 31 из 97

  31 POUŽITIE PRÁČKY POUŽITIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV Práčka je vybavená zásuvkou na pracie prostriedky s troma priehradkami. 2 priehradka na prací prášok na predpranie alebo namočenie (1) priehradka na prací prášok na bežné pranie (2) priehradka na avivážny prostriedok (3) 1 3 16 používajte pracie

 • Страница 32 из 97

  32 POUŽITIE PRÁČKY AKO ODSTRÁNIŤ NIEKTORÉ ŠKVRNY Existujú niektoré škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť z odevov iba praním v práčke. Pred každým ručným čistením škvŕn všetkých druhov vykonajte najprv skúšku na málo viditeľnej časti odevu, začnite na okraji škvrny a postupne smerom k stredu, aby ste

 • Страница 33 из 97

  33 ÚDRŽBA ČISTENIE PRÁČKY Práčka bola naprojektovaná tak, aby sa vyžadovala minimálna údržba. Je však dôležité pamätať na jej pravidelné čistenie. Pred čistením sa presvedčte, či spotrebič bol odpojený od elektrickej siete a či bol zatvorený prívodný ventil vody. Vonkajšiu štruktúru a plastové

 • Страница 34 из 97

  34 ÚDRŽBA RIEŠENIE PROBLÉMOV JV prípade, že spotrebič nefunguje, predtým, ako zavoláte autorizovaný servis, Vám odporúčame skontrolovať, či príčina nie je medzi príčinami uvedenými ďalšom. U niektorých modelov sú poruchy indikované prostredníctvom kódu na konci cyklu. Kód: E:00 Vykonajte kontroly,

 • Страница 35 из 97

  35 MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy választása termékünkre esett. Arra kérjük, hogy a készülék bekötését, illetve használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a használati utasítást. A működési elvek ismeretének birtokában ugyanis Ön helyesen és biztonságosan tudja majd üzemeltetni a

 • Страница 36 из 97

  36 FELJEGYZÉSEK ÉS TANÁCSOK A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Ezt a készüléket kizárólag háztartási célú mosógépként lehet használni; minden egyéb alkalmazás szabálytalannak és ennek folytán veszélyesnek minősül. A készülék mindennemű módosítása vagy szakszerűtlen javítása az üzemeltető

 • Страница 37 из 97

  37 FELJEGYZÉSEK ÉS TANÁCSOK A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE vítani a készüléket, mert a szakszerűtlenül végzett javítások komoly károkat okozhatnak és a garanciális javításokra vonatkozó jogosultság elvesztésével járhatnak. ▼ A készülék javítását kizárólag a hivatalos márkaszervizek szakemberei végezhetik.

 • Страница 38 из 97

  38 A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE (A TÍPUS ALAPJÁN) Az üzembe helyezést szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai szerint, mert a helytelen üzembe helyezés személyi vagy tárgyi sérüléseket okozhat. A készüléket bárhol üzembe lehet helyezni, de arra ügyelni kell, hogy a környezeti hőmérséklet ne

 • Страница 39 из 97

  39 A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE BEKÖTÉS A VÍZHÁLÓZATBA 7 ▼ A vízhálózatban uralkodó nyomás értékének 0,05 és 1,00 MPa (0,5 -10 bar) között kell lennie. ▼ A bekötés előtt nyissa ki a csapot, és folyassa egy ideig a vizet, hogy a csövekből eltávozzon a homok, a rozsda és egyéb szennyeződés (ez a

 • Страница 40 из 97

  40 A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE BEKÖTÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBA ▼ Ellenőrizze, hogy a szűrőablak belső oldalára erősített adattáblán feltüntetett hálózati feszültség és az Ön elektromos hálózatának feszültsége megegyezik-e (12. ábra). ▼ Azt is ellenőrizni kell, hogy az olvadó biztosítékcsoport, az

 • Страница 41 из 97

  41 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA A MOSÓSZEREK MEGVÁLASZTÁSA A mosógépben egy háromrekeszes mosószertartó található. 2 por formájú mosószerek rekesze előmosáshoz, illetve áztatáshoz (1) por formájú mosószerek rekesze normál mosáshoz (2) öblítőszerek rekesze (3) 1 3 16 Használjon automata mosógéphez ajánlott,

 • Страница 42 из 97

  42 A MOSÓGÉP HASZNÁLATA FOLTELTÁVOLÍTÁS Vannak olyan foltok, amelyeket nem lehet pusztán mosógépben való mosással eltávolítani. A foltok kézzel történő tisztításakor előbb mindig végezzen egy próbát az adott ruhadarab valamely kevésbé feltűnő részén, majd a tisztítás során a folt szélétől kezdve

 • Страница 43 из 97

  43 KARBANTARTÁS A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA Az Ön által vásárolt mosógép karbantartási igénye minimális. Ennek ellenére tisztítását rendszeresen el kell végezni. A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a villásdugó ki van-e húzva a konnektorból és hogy a vízcsap el van-e zárva. A mosógép

 • Страница 44 из 97

  44 KARBANTARTÁS AZ ELŐFORDULÓ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA A készülék működési zavara esetén ajánlatos ellenőrizni – mielőtt szervizhez fordulna – hogy a zavart nem az alábbiak valamelyike okozza-e. Egyes típusoknál a rendellenességeket egy kód jelzi a ciklus végén. Kód: E:00 Végezze el a *-gal jelzett

 • Страница 45 из 97

  45 LIETUVIŲ K. Gerbiamasis kliente, Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Prieš įjungdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Veikimo principų žinojimas padės užtikrinti tinkamą ir saugų prietaiso naudojimą. Šioje instrukcijoje yra pateikti skalbyklės techniniai

 • Страница 46 из 97

  46 PASTABOS IR PATARIMAI VARTOTOJUI ▼ Šis įrenginys yra skirtas naudoti kaip buitinė skalbyklė. Kita paskirtimi jis naudoti netinkamas ir todėl gali būti pavojingas. ▼ Bet kokie skalbyklės pakeitimai arba bandymai ką nors daryti su jos mechanizmu vartotojui kelia pavojų, taip pat įrenginys gali

 • Страница 47 из 97

  47 PASTABOS IR PATARIMAI VARTOTOJUI gali būti sužaloti žmonės, taip pat negalios suteikiama garantija. ▼ Skalbyklės remonto darbus gali atlikti tik kli- entų aptarnavimo centrų įgalioti darbuotojai. Atliekant remonto darbus, būtina naudoti tik originalias atsargines dalis. TAIKOMA TIK SKALBYKLĖS /

 • Страница 48 из 97

  48 SKALBYKLĖS PASTATYMAS (ATSIŽVELGIANT Į MODELĮ) Įrengimo darbus turi atlikti kvalifikuotas darbuotojas, laikydamasis gamintojo pateiktų nurodymų. Netinkamai pastačius skalbyklę, galima sugadinti turtą ir sužaloti žmones. Prietaisas gali būti pastatytas patalpose, kuriose aplinkos temperatūra yra

 • Страница 49 из 97

  49 SKALBYKLĖS PASTATYMAS JUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO ▼ Vandens slėgis gali svyruoti tarp 0,05 ir 1,00 MPa (0,5–10 atm.). ▼ Prieš jundami skalbyklę, atidarykite sklendę ir leiskite nutekėti šiek tiek vandens, kad vamzdžiuose neliktų smėlio ir rūdžių. Šis veiksmas ypač svarbus tais atvejais, kai

 • Страница 50 из 97

  50 SKALBYKLĖS PASTATYMAS JUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO ▼ Įsitikinkite, ar techninių duomenų plokštelėje, kuri yra filtro durelių viduje, nurodyta įtampa atitinka elektros tinklo įtampą (12 pav.). ▼ Visi saugikliai, elektros laidai ir tinklo lizdai turi būti tokie, kad galėtų išlaikyti ant

 • Страница 51 из 97

  51 SKALBYKLĖS NAUDOJIMAS SKALBIKLIŲ NAUDOJIMAS Skalbyklė turi trijų skyrelių skalbiklių stalčiuką. 2 skyrelis pirminio skalbimo ar mirkymo milteliams (1) skyrelis įprastiems skalbimo milteliams (2) minkštiklio skyrelis (3) 1 3 16 Naudokite mažai putojantį skalbiklį ir minkštiklį (jei reikia),

 • Страница 52 из 97

  52 SKALBYKLĖS NAUDOJIMAS KAI KURIŲ DĖMIŲ ŠALINIMAS Yra dėmių, kurios skalbiant nepašalinamos. Prieš pradėdami valyti bet kokią dėmę rankomis, pirmiausiai išbandykite šalinimo procedūrą mažai matomoje drabužio vietoje. Pradėję nuo dėmės krašto, valykite link centro, taip nesusidarys tamsus žiedas

 • Страница 53 из 97

  53 PRIEŽIŪRA SKALBYKLĖS VALYMAS Ši skalbyklė buvo specialiai sukurta taip, kad jai reikėtų tik minimalios priežiūros. Vis dėlto svarbu ją reguliariai valyti. Prieš valydami įsitikinkite, ar prietaisas išjungtas iš elektros tinklo, o vandens sklendė užsukta. Skalbyklės išorę ir plastmasines dalis

 • Страница 54 из 97

  54 PRIEŽIŪRA PROBLEMŲ ŠALINIMAS Jei prietaisas neveikia kaip dera, prieš kviesdamiesi techninę pagalbą, patikrinkite šį nedidelių veikimo sutrikimų sąrašą. Kai kuriuose modeliuose gedimai nurodomi pateikus klaidos kodą ciklo pabaigoje. Kodas: E:00 Atlikite visus tikrinimo darbus, nurodytus

 • Страница 55 из 97

  55 СРПСКИ Поштовани корисниче, Захваљујемо вам на куповини овог производа. Пажљиво прочитајте ова упутства пре укључивања и коришћења овог уређаја. Познавање принципа рада допринеће исправном и безбедном коришћењу уређаја. Овај приручник садржи техничке карактеристике веш-машине и корисне

 • Страница 56 из 97

  56 НАПОМЕНЕ И САВЕТИ ЗА КОРИСНИКА ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Овај уређај је намењен употреби као кућна веш-машина. Свака друга примена се сматра неодговарајућом и стога опасном. Модификације или покушаји измене вешмашине могу бити опасни по корисника и могу оштетити уређај. Због знатне тежине веш-машине

 • Страница 57 из 97

  57 НАПОМЕНЕ И САВЕТИ ЗА КОРИСНИКА не обавља професионално лице могу особље овлашћено од стране центра изазвати тешка оштећења и поништити за подршку корисницима. Приликом права на оправке под гаранцијом. свих оправки морају се користити само оригинални резервни делови. ▼ Оправку уређаја сме да врши

 • Страница 58 из 97

  58 ИНСТАЛИРАЊЕ ВЕШ-МАШИНЕ (ЗАВИСНО ОД МОДЕЛА) Инсталирање мора обавити квалификовано особље у складу са упутствима произвођача. Неправилна инсталација може довести до оштећивања и повређивања. Уређај се може поставити на било ком месту где температура средине није нижа од 3°C и где не долази до

 • Страница 59 из 97

  59 ИНСТАЛИРАЊЕ ВЕШ-МАШИНЕ РИКЉУЧИВАЊЕ НА ВОДОИНСТАЛАЦИЈУ ▼ Притисак воде мора бити између 0,05 и 1,00 MPa (0,5 - 10 бара). ▼ Пре прикључивања веш-машине отворите вентил и пустите да одређена количина воде истекне да бисте очистили цеви од песка и рђе. Ово је нарочито важно у случају када се

 • Страница 60 из 97

  60 ИНСТАЛИРАЊЕ ВЕШ-МАШИНЕ ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ИЗВОР СТРУЈНОГ НАПАЈАЊА ▼ Уверите се да напон назначен на идентификационој плочици са унутрашње стране филтера одговара напону извора напајања (сл. 12). ▼ Сви осигурачи, струјни каблови и утичнице морају имати такве спецификације да могу да издрже

 • Страница 61 из 97

  61 КОРИШЋЕЊЕ ВЕШ-МАШИНЕ КОРИШЋЕЊЕ ДЕТЕРЏЕНАТА Веш-машина има фиоку за детерџент са три одељка: 2 одељак за прашак за претпрање или намакање (1) одељак за прашак за нормално прање (2) одељак за омекшивач (3) 1 3 16 Користите детерџент који не пени много и омекшивач (по потреби) препоручен за

 • Страница 62 из 97

  62 КОРИШЋЕЊЕ ВЕШ-МАШИНЕ КАКО УКЛОНИТИ НЕКЕ МРЉЕ Постоје мрље које се не могу уклонити самим прањем. Пре него што покушате да ручно уклоните било коју врсту мрља, испробајте то на малој скривеној површини тканине. Почните од ивице мрље према унутра, тиме ћете спречити стварање тамног прстена око

 • Страница 63 из 97

  63 ОДРЖАВАЊЕ ЧИШЋЕЊЕ ВЕШ-МАШИНЕ Веш-машина је конструисана тако да смањи потребу за одржавањем на минимум. Ипак, не сме се заборавити да мора редовно да се чисти. Пре чишћења уверите се да је уређај искључен из струје и да је затворен напојни вентил за воду. Спољна конструкција и пластични делови

 • Страница 64 из 97

  64 ОДРЖАВАЊЕ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Ако уређај не ради правилно, проверите то помоћу следећег водича за решавање проблема пре него што позовете службу техничке подршке. Код неких модела кварови су означени кодовима грешака који се приказују по завршетку циклуса. Код: E:00 Обавите све провере наведене у

 • Страница 65 из 97

  65 УКРАЇНСЬКА Шановний користувачу! Дякуємо за те, що ви вибрали нашу продукцію. Перед тим, як підключити _прилад до електромережі та розпочати ним користуватися, просимо уважно ознайомитися з цією інструкцією з експлуатації. Ознайомлення з принципами роботи гарантує надійне та безпечне

 • Страница 66 из 97

  66 ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПОРАДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Цей прилад призначений для прання білизни у домашніх умовах; будь-яке інше його застосування вважається неправильним, а отже небезпечним. Будь-яка модифікація або спроба змінити характеристики приладу можуть стати небезпечними для

 • Страница 67 из 97

  67 ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПОРАДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ▼ виконаний неспеціалістами, може призвести до серйозних пошкоджень і позбавляє права на гарантійний ремонт. Ремонт приладу може здійснюватися виключно уповноваженими працівниками центрів технічного обслуговування. Для ремонту пральних машин можуть

 • Страница 68 из 97

  68 УСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ (ВІДПОВІДНО ДО МОДЕЛІ) Установлення приладу повинно здійснюватися кваліфікованими фахівцями згідно з інструкціями виробника, тому що неправильне установлення може призвести до травм людей або до пошкодження речей. Пральну машину може бути встановлено у будь-якому

 • Страница 69 из 97

  69 УСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВОДНОЇ МЕРЕЖІ 7 ▼ Тиск у водопроводі повинен бути в межах 0,05 - 1,00 Mпа (0,5 - 10 бар). ▼ Перед підключенням до водопроводу відкрийте кран і дайте стекти певній кількості води, щоб очистити труби від такого бруду, як пісок чи іржа (ця операція

 • Страница 70 из 97

  70 УСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ▼ Переконайтеся, що напруга, вказана у технічній характеристиці приладу на етикетці, розміщеній на внутрішній стінці кришечці фільтра машини, відповідає напрузі вашої електромережі (Рис. 12). ▼ Параметри запобіжників, електричних кабелів і

 • Страница 71 из 97

  71 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ Пральна машина оснащена контейнером для пральних засобів з трьома ванночками: ванночка для прального порошку для попереднього прання або замочування білизни (1); 2 ванночка для прального порошку для звичайного прання (2); 1 3 16 ванночка

 • Страница 72 из 97

  72 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ЯК ВИВЕСТИ ДЕЯКІ ПЛЯМИ Деякі плями не можуть бути виведеними з одягу тільки одним пранням в машині. Перш ніж очистити плями різного роду вручну, потрібно спробувати зробити це на невидимій частині одягу, починаючи від краю плями і рухаючись до її центру, щоб уникнути

 • Страница 73 из 97

  73 ДОГЛЯД ЧИСТКА ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ Пральна машина була спроектована таким чином, щоб звести до мінімуму догляд за нею. Важливо, однак, пам’ятати про необхідність її регулярної чистки. Перед чисткою машини переконайтеся, що вона відключена від електромережі, а кран подачі води перекрито. Зовнішню

 • Страница 74 из 97

  74 ДОГЛЯД ПРОБЛЕМИ І ЇХ ВИРІШЕННЯ У випадку несправної роботи приладу перед тим, як звернутись до уповноваженого центру технічного обслуговування, радимо перевірити, що причина неполадки не відноситься до нижчезазначених. У деяких моделях неполадка відображується у формі коду наприкінці циклу. Код:

 • Страница 75 из 97

  75 ROMÂNA Stimate Client, Vă mulţumim pentru că aţi ales produsul nostru. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile pentru utilizare înainte de racordarea și folosirea mașinii. Cunoașterea principiilor de funcţionare garantează exploatarea corectă și sigură a aparatului. Instrucţiunile pentru

 • Страница 76 из 97

  76 NOTIŢE ȘI ÎNDRUMĂRI PENTRU UTILIZATOR ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Acest aparat trebuie să fie utilizat ca spălător de rufe pentru uz casnic iar orice altă utilizare trebuie să fie considerată improprie și deci periculoasă. Orice modificare sau încercare de a forţa aparatul poate fii periculoasă pentru

 • Страница 77 из 97

  77 NOTIŢE ȘI ÎNDRUMĂRI PENTRU UTILIZATOR ▼ Nu puteţi încerca să reparaţi singuri defecţiunile aparatului întrucât reparaţiile efectuate de către persoane necalificate pot provoca pagube serioase și exclud dreptul la reparaţiile din garanţie. ▼ Reparaţiile aparatului pot fii efectuate doar de către

 • Страница 78 из 97

  78 INSTALAREA MAȘINII (ÎN FUNCŢIE DE MODEL) Instalarea va trebui să fie efectuată de către personal calificat profesional, în funcţie de instrucţiunile constructorului, întrucât o instalare greșită poate cauza pagube persoanelor și lucrurilor. Mașina poate fii instalată în orice loc dar temperatura

 • Страница 79 из 97

  79 INSTALAREA MAȘINII BRANȘAREA HIDRICĂ 7 ▼ Presiunea din reţeaua hidrică trebuie să fie cuprinsă între 0,05 și 1,00 MPa (0,5 - 10 bar.) ▼ Înainte de racordare, deschideţi robinetul și lăsaţi să curgă o anumită cantitate de apă pentru a curăţa ţevile de impurităţi ca de ex.: nisipul, rugina

 • Страница 80 из 97

  80 INSTALAREA MAȘINII CONEXIUNEA ELECTRICĂ ▼ Controlaţi ca tensiunea electrică indicată în datele tehnice de pe plăcuţa situată pe partea interioară a ușiţei filtrului, să corespundă cu cea de la reţeaua electrică (fig. 12). ▼ Siguranţa, cablurile electrice și priza de la reţea trebuie să aibă

 • Страница 81 из 97

  81 UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT UTILIZAREA DETERGENŢILOR Mașina de spălat este dotată cu un sertar pentru detergenţi cu trei compartimente. 2 compartiment pentru detergent praf pentru prespălare sau pentru înmuiere (1) compartiment pentru detergent praf pentru spălarea normală (2) compartiment

 • Страница 82 из 97

  82 UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT CUM SE ELIMINĂ UNELE PETE Există unele pete care nu se pot scoate de pe haine printr-o simplă spălare în mașina de spălat. Înainte de a curăţa de mână petele de orice fel este necesar să efectuaţi o probă pe o parte puţin vizibilă a articolului, începând de la

 • Страница 83 из 97

  83 ÎNTREŢINEREA CURĂŢAREA MAȘINII DE SPĂLAT Mașina de spălat a fost proiectată pentru a reduce la minim întreţinerea. Este oricum important să vă reamintiţi s-o curăţaţi periodic. Înainte de curăţire verificaţi ca aparatul să fie deconectat de la reţeaua electrică și că alimentarea cu apă a fost

 • Страница 84 из 97

  84 ÎNTREŢINEREA REZOLVAREA PROBLEMELOR În cazul în care mașina nu funcţionează, înainte de a chema asistenţa autorizată este recomandabil să verificaţi ca motivul să nu fie printre cele ilustrate următor. La unele dintre modele, avariile sunt evidenţiate cu un cod la terminarea ciclului. Cod: E:00

 • Страница 85 из 97

  85 РУССКИЙ Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор нашего изделия. Прежде чем подключить прибор и приступить к его использованию, просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Знание принципов работы прибора обеспечит его правильную и надежную эксплуатацию. Инструкции по

 • Страница 86 из 97

  86 РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ОЛЬЗОВАТЕЛЯ При покупке просим Вас изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийной книжки и товарного чека. При этом заводской номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записям в гарантийной

 • Страница 87 из 97

  87 РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Настоящий прибор должен использоваться для стирки вещей в домашних условиях; любое другое его применение считается неправильным и поэтому опасным. Любая модификация или попытка повредить прибор могут оказаться для пользователя опасными и

 • Страница 88 из 97

  88 РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ полненный лицами, не имеющими специальной подготовки, может вызвать серьезные повреждения и привести к потере права на гарантийный ремонт. ▼ Ремонт прибора должен проводиться специалистами авторизованных сервисных центров. Для ремонта должны использоваться

 • Страница 89 из 97

  89 УСТАНОВКА МАШИНЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) Установка машины должна выполняться профессионально подготовленными специалистами в соответствии с инструкциями изготовителя, поскольку неправильная установка прибора может нанести ущерб людям и предметам. Машина может быть установлена в любом

 • Страница 90 из 97

  90 УСТАНОВКА МАШИНЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ▼ Давление в водопроводной сети должно быть в пределах от 0,05 до 1,00 мПа (0,5 - 10 бар). ▼ Прежде чем подключить машину, откройте кран и дайте стечь воде, чтобы смыть из труб загрязнения типа песка или ржавчины (это имеет особо большое

 • Страница 91 из 97

  91 УСТАНОВКА МАШИНЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 12 13 ▼ Проверьте, чтобы напряжение, указанное на табличке технических данных, расположенной с внутренней стороны крышки фильтра стиральной машины, соответствовало напряжению электрической сети (рис. 12). ▼ Параметры дифференциального

 • Страница 92 из 97

  92 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПРИМЕНЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В стиральной машине имеется контейнер для моющих средств с тремя отделениями. отделение для стирального порошка для предварительной стирки или замачивания белья (1) отделение для стирального порошка для основной стирки (2) отделение для

 • Страница 93 из 97

  93 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН Некоторые пятна невозможно вывести с одежды при обычной стирке в машине. Прежде чем приступить к выведению любых пятен вручную, сначала следует попробовать пятновыводитель на незаметной части одежды, а затем начать обработку пятна с края в сторону

 • Страница 94 из 97

  94 УХОД ОЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ Стиральная машина сконструирована так, чтобы свести к минимуму необходимость проведения операций по ее уходу. Следует, однако, не забывать регулярно проводить очистку машины. Прежде чем приступить к очистке машины, убедитесь, что она отсоединена от электрической

 • Страница 95 из 97

  95 УХОД РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ При обнаружении неисправности прибора прежде чем обращаться в авторизованный центр технического обслуживания, следует проверить, не вызвана ли неисправность одной из перечисленных ниже причин. В некоторых моделях на неисправности указывает код в конце цикла. Код:

 • Страница 96 из 97

  461306053 PL CZ SK HU LT SR UA RO RU CF SM1807/11 21/05/2008

 • Страница 97 из 97

Инструкции для стиральные машины Ardo