Руководство пользователя для Candy HOLIDAY 161
Help-Book.com.ua
инструкции pdf читать онлайн

Инструкция для Candy HOLIDAY 161

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 41 страница
Размер - 3.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Èícòpyêöèÿ ïî 

êcïëyaòaöèè

2-25

Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿ 

26-49

User instructions 

50-75

RU

UKR

EN

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 42

  RU Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè 2-25 UKR Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿ 26-49 EN User instructions 50-75

 • Страница 2 из 42

  RU ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! RU ÎÃËÀBËEHÈE ÑÒPÀÍÈÖÀ Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå. Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ

 • Страница 3 из 42

  RU RU ÏÀPÀÃPÀÔ 1 ÏÀPÀÃPÀÔ 2 ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÃÀPÀÍÒÈß Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé ïîçâîëÿåò Âàì ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, ÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè: À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ

 • Страница 4 из 42

  RU ÏÀPÀÃPÀÔ 3 ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏPÈ ËЮÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ: ● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå øòåïñåëü èç pîçåòêè; ● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû; RU ● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè è ïåpåõîäíèêàìè; ● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì, èíâàëèäàì

 • Страница 5 из 42

  RU RU ÏÀPÀÃPÀÔ 4 ÏÀPÀÃPÀÔ 5 ÑÍßÒÈÅ ÓÏÀÊÎÂÊÈ 33 cm Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå óïàêîâêè, íåîáõîäèìî ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå îïåpàöèè: 85 cm C A C D 1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé ñòåpæåíü À, 2 áîêîâûõ áîëòà Ñ. B B 2. Âûêpóòèòü 2 ñòåpæíÿ Â. Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ ∋òîé îïåpàöèè âíóòpü ìàøèíû

 • Страница 6 из 42

  RU RU Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê ïoêaçaío ía pècyíêe. Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê. Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê ìàøèíå. èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚Â

 • Страница 7 из 42

  RU RU ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ ÏÀPÀÃPÀÔ 6 N Êíîïêà îòêpûâàíèÿ çàãpóçî÷íîãî ëюêà Âíèìàíèå! Ñïåöèàëüíîå óñòpîéñòâî áåçîïàñíîñòè íå ïîçâîëÿåò íåìåäëåííî îòêpûòü ëюê â êîíöå ñòèpêè.  êîíöå ôàçû îòæèìà öåíòpèôóãîé ñëåäóåò ïîäîæäàòü 2 ìèíóòû, ïpåæäå ÷åì îòêpûòü ëюê. A D E F I L BC 2 min. Êíîïêà Âêë/Âûêë C

 • Страница 8 из 42

  RU Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè RU I T°C Äîïóñêàåòñÿ âpàùåíèå â îáîèõ íàïpàâëåíèÿõ. ÏÀPÀÃPÀÔ 7 ÊÎÍÒÅÉÍÅP ÄËß ÌÎюÙÈÕ ÑPÅÄÑÒ Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå îòäåëåíèÿ. Эòè ìàøèíû èìåюò påãóëÿòîp òåìïåpàòópû âîäû, âûápàííîé Âàìè äëÿ ñòèpêè. Òàáëèöà ïpîãpàìì ñòèpêè óêàçûâàåò

 • Страница 9 из 42

  RU RU ÏÀPÀÃPÀÔ 8 ÏÀPÀÃPÀÔ 9 ÂÛÁÎP ÏPÎÃPÀÌÌ TÈÏ ÁEËÜß :lz vmnjrn jgplnxys[ mnhkd n jgpykq vmthtyn pgujzpytyykvmn bginyg nbttm # ejkdyz hjkujgbb9 rkmkjst kmlnxg/mvz jt’nbkb vmnjrn9 mtbhtjgmejkq n ;lnmtl,ykvm,/ ]nrlg ¿vb7 mg.ln]e hjkujgbb„7 ! Hjkxyst mrgyn Hjkujgbbs jgpjg.kmgys ;lz k.tvhtxtynz

 • Страница 10 из 42

  RU ÏÀPÀÃPÀÔ 10 MNH MRGYN MG>LN}G DS>KJG HJKUJGBB HJKUJGBBG Maêc. çaãpyçêa, êã O÷eíü ãpÿçíoe áeëüe Áeëoe è µâeòíoe íeëèíÿюùee áeëüe (ïpocòûíè, cêaòepòè, áeëü¸) 4 Ycêopeííaÿ ïp-ìa Áeëoe è öâeòíoe íeëèíÿюùee áeëüe (ïpocòûíè, cêaòepòè, áeëü¸) 3 Õëîïîê, ëeí, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè Hopìaëüío ãpÿçíoe

 • Страница 11 из 42

  RU RU Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ïîñìîòpèòå òàáëèöó ïpîãpàìì ñòèpêè. Âû óâèäèòå êàê Êàíäè påêîìåíäóåò ñåáÿ âåñòè. ÏÀPÀÃPÀÔ 11 ● Óáåäèòåñü, ÷òî íà ∋òèêåòêàõ èçäåëèé èìååòñÿ íàäïèñü “60°Ñ”. ÑÒÈPÊÀ Ïpåäïîëîæèì, ÷òî íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà íåé èìåюòñÿ òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,

 • Страница 12 из 42

  RU RU ● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II ïîpîøîê (60 ã) äëÿ 4 êã áåëüÿ. ● Íàëåéòå 100 ã îòáåëèâàòåëÿ â îòäåëåíèå cl ● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé äîáàâêè â îòäåëåíèå áåëüÿ. ÏÀPÀÃPÀÔ 12 äëÿ 4 êã áåëüÿ. ✿ äëÿ 4 êã ЧÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ cl Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì

 • Страница 13 из 42

  RU RU Î÷èñòêà ôèëüòpà  ìàøèíå óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ôèëüòp, çàäåpæèâàюùèé êpóïíûå ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû, êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç ôèëüòpà. Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî: ● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. ÏÀPÀÃPÀÔ 13 ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ,

 • Страница 14 из 42

  UKR UKR ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ ! ÇÌIÑÒ Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó “Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå. Âñòóï Çàãàëüíi âiäîìîñòi Ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâî-äîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó, íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó

 • Страница 15 из 42

  UKR UKR PÎÇÄIË 1 PÎÇÄIË 2 ÃÀPÀÍÒI¯ ÇÀÃÀËÜÍI ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯ Ïpàëüíà ìàøèíà ìຠãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî (çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi. Ïpè êóïiâëi

 • Страница 16 из 42

  UKR PÎÇÄIË 3 ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ: UKR ● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè òà ïåpåõiäíèêàìè; ● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà Âàøó âiäñóòíiñòü; ● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè òà çà ñàìó

 • Страница 17 из 42

  UKR UKR PÎÇÄIË 4 PÎÇÄIË 5 TEXHIЧHI XAPAKTEPÈCTÈKÈ ÇÍßÒÒß ÓÏÀÊÎÂÊÈ 33 cm C A C D Ïiñëÿ òîãî, ÿê ïpàëüíó ìàøèíó çâiëüíèëè âiä ¿¿ óïàêîâêè, íåîáõiäíî âèêoíàòè òaêi oïepaö¿¿: 85 cm 1. Âèêpyòèòè öåíòpàëüíèé ñòpèæåíü À, äâa áîêîâèõ áîëòè Ñ i âèäaëèòè ïëaíêy D ç âiäïoâiäíèìè ïëacòèêoâèìè ïpoêëaäêaìè. B B

 • Страница 18 из 42

  UKR UKR Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê. Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè, ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó. Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî êpàíó. Îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü ÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó; èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË

 • Страница 19 из 42

  UKR UKR ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß ÊÍÎÏÎÊ PÎÇÄIË 6 N Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà Óâàãà! Ñïåöiàëüíèé ïpèñòpié áåçïåêè íå äîçâîëÿº íåãàéíî âiäêpèòè ëюê ïî çàêií÷åííi ïpàííÿ. Ïî çàêií÷åííi ôàçè âiäæèìó öåíòpèôóãîю ñëiä çà÷åêàòè 2 õâèëèíè, ïåpø íiæ âiäêpèòè ëюê. A D E F I 2 min. Êëàâiøà “âêë/âèêë” C Ä·‚¥¯‡ ÔÓÎÓ‚ËÌÌÓ„Ó

 • Страница 20 из 42

  UKR Pó÷êà påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè ïpàííÿ UKR I T°C PÎÇÄIË 7 Îáåpòàííÿ pó÷êè ïpèïóñêàºòüñÿ â îáîõ íàïpÿìêàõ. ÊÎÍÒÅÉÍÅP ÄËß ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁI Çà äîïîìîãîю öiº¿ pó÷êè ìîæíà çìåíøèòè, àëå íå çáiëüøèòè òåìïåpàòópó ïpàííÿ. Òàáëèöÿ ïpîãpàì ïpàííÿ íàâîäèòü ìàêñèìàëüíi òåìïåpàòópè, ÿêi påêîìåíäóюòüñÿ äëÿ òîãî

 • Страница 21 из 42

  UKR PÎÇÄIË 8 ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ3 ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ çà âèäàìè ïpàííÿ, òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю öèêëó (äèâ. òàáëèöю ïpîãpàì). Ìiöíi òêàíèíè Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü

 • Страница 22 из 42

  UKR PÎÇÄIË 10 Òèï òêàíèíè, ñèìâîë íà eòèêeòöi ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ Ïpîãpàìà ïpàííÿ Ìàêñ. çàâàíòàæåííÿ, êã Ïpîãpàìà Òåìïåpàòópa, °Ñ Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ ❀ ❙ ❙❙ ● 40-90 ● ● ●(3 ●(3 ● ● 3 40-90 ● ●(3 ● 1(4 40-60 2(2 40-60 ● ● ●(3 ●(3 ● ● 3 3 40-60 ● ●(3 ● Êîëüîpîâà áiëèçíà ñåpåäíüîãî ñòóïåíÿ

 • Страница 23 из 42

  UKR UKR ÏPÈÊËÀÄ ÊÎPÈÑÒÓÂÀÍÍß Ïîäèâiòüñÿ òàáëèöю ïpîãpàì ïpàííÿ. Âè ïîáà÷èòå, ÿê “ÊÀÍÄI” påêîìåíäóº êîpèñòóâàòèñÿ ïpàëüíîю ìàøèíîю. PÎÇÄIË 11 ÏPÀÍÍß ● ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî íà åòèêåòêàõ áiëèçíè âêàçàíî “60°Ñ”; 60° C 4 kg MAX ● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè êëàâiøó Â; Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî ïpàòè äóæå

 • Страница 24 из 42

  UKR UKR ● çàñèïòå ó âiääiëåííÿ II ïîpîøîê (60 ãpàìiâ) äëÿ 4 êã áiëèçíè; ● íàëèéòå 100 ã âèáiëюâà÷à ó âiääiëåííÿ cl PÎÇÄIË 12 ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÄÎÃËßÄ ; cl ● íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿ äîáàâêè ó âiääiëåííÿ ✿; Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿ ïîâåpõíi ìàøèíè íå êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è pîç÷èííèêàìè.

 • Страница 25 из 42

  UKR UKR Чèùeííÿ ôiëüòpa B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé ôiëüòp, ùo çaòpèìyє âeëèêi ÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi ìoæyòü çaxapaùèòè çëèâ âoäè (ìoíeòè, ryäçèêè òoùo). ¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa. Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ ôiëüòpa òaêa: ● Ç¥‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ. PÎÇÄIË 13

 • Страница 26 из 42

  EN OUR COMPLIMENTS INDEX With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best. Introduction 50 General points on delivery 52 Guarantee 53 Safety Measures 54 Technical Data 56 Setting up and Installation 57 Control

 • Страница 27 из 42

  EN EN CHAPTER 1 CHAPTER 2 GENERAL POINTS ON DELIVERY GUARANTEE On delivery, check that the following are included with the machine: The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call out charge, for a period of

 • Страница 28 из 42

  EN CHAPTER 3 SAFETY MEASURES IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK ● Remove the plug EN ● Do not use adaptors or multiple plugs. ● Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision. ● Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove

 • Страница 29 из 42

  EN EN CHAPTER 4 CHAPTER 5 SETTING UP INSTALLATION 33 cm After taking the machine out of its packing, proceed as follows: 85 cm Work on the back side of the machine. 1) Unscrew the central rod A, the 2 side screws C and remove the bar D and the relevant plastic spacer. NORMAL WATER LEVEL B B 2)

 • Страница 30 из 42

  EN EN Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture. Use front feet to level the machine with the floor. Connect the fill hose to the tap. Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground. The appliance must be connected to the water mains using new

 • Страница 31 из 42

  EN EN DESCRIPTION OF CONTROL CHAPTER 6 N DOOR OPEN BUTTON IMPORTANT: A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVENTS THE DOOR FROM OPENING AT THE END OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT THE END OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO 2 MINUTES BEFORE OPENING THE DOOR. A D E F I B 2 min. L BC OFF/ON BUTTON C REDUCED WATER LEVEL D

 • Страница 32 из 42

  EN NO SPIN BUTTON By pressing this button it is possible to eliminate the spin-drying on all programmes. This operation is suitable for programmes at 90°C and at 60°C in case of special treated fabrics (cottonova or permanent press) or for mixed delicate fabrics. RINSE HOLD BUTTON When this button

 • Страница 33 из 42

  EN EN CHAPTER 7 CHAPTER 8 DETERGENT DRAWER SELECTION The detergent drawer is divided into 4 compartments: For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 3 different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing

 • Страница 34 из 42

  EN CUSTOMER AWARENESS A guide environmentally friendly and economic use of your appliance. EN CHAPTER 9 THE PRODUCT MAXIMISE THE LOAD SIZE Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size. Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2

 • Страница 35 из 42

  EN CHAPTER 10 FABRIC TABLE OF PROGRAMMES PROGRAM FOR WEIGHT MAX kg Heavily soiled Colour fast table cloths, towels, underwear 4 RAPID PROGRAMME Heavily soiled Colour fast table cloths, towels, underwear 3 Cotton, linen, mixed resistants Normally soiled Coloured, shirts dressing gowns, sheets 4

 • Страница 36 из 42

  EN EN EXAMPLE: The advice of Candy is set out in the washing programme table: CHAPTER 11 WASHING Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with the special cream). When only a limited number of articles have stains which require treatment with

 • Страница 37 из 42

  EN EN ● Put 60 g in the second II wash compartment . CHAPTER 12 CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE ● Put 100 cc of bleach in the bleach compartment. cl cl ● Put 50 cc of the desired additive in the additives compartment . ✿ Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the

 • Страница 38 из 42

  EN EN FILTER CLEANING The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows: CHAPTER 13 FAULT 1. Does not

 • Страница 39 из 42

 • Страница 40 из 42

  Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,, c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè. Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå

 • Страница 41 из 42

  Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep Aß 46). Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe

 • Страница 42 из 42

Инструкции для стиральные машины Candy