Инструкции для Ferroli GN1 K. Руководства пользователя
Help-Book.com.ua
инструкции pdf читать онлайн

Ferroli GN1 K инструкции пользователя и руководства

Для Ferroli GN1 K найдено 2 инструкции

Инструкция для Ferroli GN1 K
Формат:pdf
Объем:20 страниц
Размер:0.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Ferroli GN1 K
Формат:pdf
Объем:20 страниц
Размер:0.5 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 21

  RUKOVODSTVO PO MONTA”U I ?KSPLUATACII GN1K KOTEL DLQ OTOPLENIQ I NAGREVA VODY DLQ XOZQJSTVENNYX NU”D NA “IDKOM I#ILI GAZOOBRAZNOM TOPLIVE VYSOKOJ TEPLOOTDAHI (KPD)

 • Страница 2 из 21

  GN1K 2

 • Страница 3 из 21

  Blagodarim Vas za to, hto Vy predpohli kupit; oborudovanie firmy ùFerroliù. Vaw novyj kotel GN1 K izgotovlen na baze peredovyx texnologij iz vysokoprohnyx i nade’nyx materialov. My rekomenduem Vam vnimatel;no sledovat; nawim sovetam i uvereny, hto u Vas dolgo ne budet problem s Vawim kotlom. Dannoe

 • Страница 4 из 21

  Ukazatel; 1. Osnovnye texniheskie dannye 2. Texniheskie xarakteristiki i razmery 3. Upakovka pri transportirovke 4. Ustanovka 5. Operacii kontrolq 6. Obslu’ivanie 7. Sostavnye hasti kotla 8. Dopolnitel;nye prisposobleniq GN1K 4

 • Страница 5 из 21

  1. Osnovnye texniheskie dannye 1.01 Vvedenie Kotel GN1K predstavlqet generator tepla novogo tipa s vysokim teplovym KPD, prednaznahennyj dlq otopleniq pome]enij i nagreva vody dlq xozqjstvennyx nu’d. Prisposoblen dlq raboty s gorelkami dlq gazoobraznogo i#ili ‘idkogo topliva. Korpus kotla sostoit

 • Страница 6 из 21

  vstupa[t v dejstvie tol;ko s cel;[ podder’ivaniq temperatury xozqjstvennoj vody pri otbore ili v sluhae dolgogo bezdejstviq. 1.03 Reguliru[]ie i predoxranitel;nye prisposobleniq Predoxranitel;nyj termostat s ruhnoj nastrojkoj Srabatyvaet, kogda temperatura kotla, na stadii otopleniq pome]eniq,

 • Страница 7 из 21

  2. Texniheskie xarakteristiki i razmery 2.01 Texniheskie xarakteristiki i razmery (ris. 2 i tablica 1) 1 2 3 6 5 4 500 715 9 a1 130 7 1370 631 8 10 a2 745 1013 105 252 422 a5 551 a4 82 a3 a6 Ris. 2 Opisanie 1 Termogidrometr kolta 2 Termometr bojlera 3 Mesto dlq ustanovki tajmera 4 Regulirov.

 • Страница 8 из 21

  TABLICA 1 MODEL: TEPLOOTDAHA MO}NOST: REGULIROVKA TEPLOOTDAHI KOL-VO ?LEMENTOV DLINA KAMERY GORENIQ SODER”ANIE VODY kotla dm3 bojlera dm3 mm KvT kkal#h KvT kkal#h doKvT do kkal#h GN1K.02 23,3 20.000 25,8 22.200 17,4 15.000 2 16 90 286 GN1K.03 31,4 27.000 34,8 29.900 24,4 21.000 3 19 90 386 GN1K.04

 • Страница 9 из 21

  2.03 Gidravliheskaq sxema PRQMOJ XOD SISTEMY OBRATNYJ XOD SISTEMY VYXOD GORQHEJ VODY CIRKULQCIQ VXOD XOLODNOJ VODY Ris. 4 Opisanie 1 Avtomatiheskij vantuz 2 Obratnyj predoxranitel;nyj klapan (ne vxodit v postavku) 3 Slivnoj kran sistemy 4 Zmeevik 5 Bojler 6 Regulirovohnyj termostat bojlera 7 Anod 8

 • Страница 10 из 21

  3. Upakovka pri transportirovke Kotel postavlqetsq pokupatel[ u’e v sobrannom vide v derevqnnoj obrewetke. Ris. 4 4. Ustanovka Ustanovka kotla dol’na provodit;sq kvalificirovannym personalom, sleduq dannoj instrukcii, s sobl[deniem vsex dejstvu[]ix norm. Rekomenduetsq vnimatel;no sobl[dat; pravila

 • Страница 11 из 21

  otopleniq, tak i dlq sistemy nagreva vody. Predoxranitel;nye klapany vstavit; v special;nye mesta soedineniq. Ix regulirovka - 3 bara dlq sistemy otopleniq, a 6 barov dlq sistemy gorqhej vody. Rekomenduetsq me’du kotlom i dvumq sistemami ustanavlivat; ruhnye otseka[]ie klapany, hto pri

 • Страница 12 из 21

  5. Operacii kontrolq 5.01 Pered pervym vkl[heniem Pered pervym vkl[heniem prover;te, htoby% a) sistema i bojler byli zapolneny vodoj pod nu’nym davleniem i ves; vozdux byl stravlen b) ne bylo utehki vody ili topliva v) pravil;no byli vypolneny vse /lektriheskie soedineniq g) pravil;no byl

 • Страница 13 из 21

  6.01 Histka kotla Obestoh;te kotel. Snimite krywki 1, 2 i 3 (ris. 6). Prohistite vnutrennie poverxnosti kotla . Prover;te sostoqnie perexodnika dlq vyvoda dymov i, pri neobxodimosti, prohistite ego. Dlq histki gorelki smotrite instrukci[ zavoda-izgotovitelq. prohistnyj \rw anod Ris. 7 GN1K 13

 • Страница 14 из 21

  Ris. 8 GN1K 14

 • Страница 15 из 21

  P#P KOD NAIMENOVANIE 1 2 3300470/0 3300471/0 PEREDNQQ SEKCIQ KORPUSA ZADNQQ SEKCIQ KORPUSA 3 4 3300372/0 3310060/0 PROME”UTOHNAQ SEKCIQ KORPUSA KOL:CO-PEREXODNIK DYMOXODA D140 5 6 3120818/0 3120819/0 PRAVYJ UGOLOK KOTLA LEVYJ UGOLOK KOTLA 7 8 3320212/0 3320210/0 VERXNQQ DVERCA HISTKI SMOTROVAQ

 • Страница 16 из 21

  61 62 GN1K 16

 • Страница 17 из 21

  P#P KOD 40 41 42 43 44 45 46 47a 47b 47c 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 3702653/0 3702654/0 3702655/0 3702656/0 3702657/0 3850561/3 3831558/0 3113738/0 3113739/0 3113740/0 3100021/0 3400064/0 3500039/0 3500271/0 3500272/0 3500281/0 3610034/0 3640082/0 3640145/0 3640119/0 3640123/0

 • Страница 18 из 21

  7. Dopolnitel;nye prisposobleniq 7.01 Hasy programmirovaniq-tajmer 1 - Snimite zagluwku A s pul;ta upravleniq. 2 - Vstav;te tajmer V. 3 - Zakrepite ego vintami S. 4 - Ustranite peremyhku me’du klemmami 6-7 i soedinite provoda tajmera kak pokazano na sxeme C C 1 1 1 3 2 4 5 6 7 9 8 10 90 90 30 2 0

 • Страница 19 из 21

  Programmirovanie Vra]enie diska-programmy po hasovoj strelke obespehivaet regulirovku hasa dnq (kak dlq obyhnyx hasov). Vremq vkl[heniq vybiraetsq pri pomo]i podvi’nyx wtokov, raspolo’ennyx po intervalu 15 minut. Perekl[hatel;, raspolo’ennyj vblizi strelok, obespehivaet sledu[]ie vozmo’nosti% 1.

 • Страница 20 из 21

  3540127/0 - 07/96 F. ùFerroli S.p.Aùù snimaet s sebq vsqku[ otvetstvennost; za vozmo’nye netohnosti nastoq]ego bukleta, esli oni qvlq[tsq opehatkoj ili owibkoj pri perepiske. F. ùFerroliù ostavlqet za soboj pravo vnesti neobxodimye ili poleznye po svoemu mneni[ izmeneniq svoej produkcii, soxranqq

 • Страница 21 из 21