Инструкции для Nokia 5100. Руководства пользователя
Help-Book.com.ua
инструкции pdf читать онлайн

Nokia 5100 инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 5100 найдено 3 инструкции

Инструкция для Nokia 5100
Формат:pdf
Объем:146 страниц
Размер:0.6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Nokia 5100
Формат:pdf
Объем:146 страниц
Размер:0.6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Nokia 5100
Формат:pdf
Объем:146 страниц
Размер:2.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 147

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 9355146 ²ëßãáÚ 2 RU

 • Страница 2 из 147

  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÁÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á Nokia 5100 (NPM-6) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ

 • Страница 3 из 147

  © Nokia, 2002-2003 Ó. ²áÕ ßàÐÒÐ ×ÐéØéÕÝë. ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia, Nokia Connecting People Ø Pop-Port ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ØÛØ

 • Страница 4 из 147

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÞ ÝÐ ãáÛÞÒØïå "ÚÐÚ Õáâì". ºàÞÜÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ, ÝØÚÐÚØÕ ØÝëÕ ÓÐàÐÝâØØ, ÚÐÚ ïÒÝëÕ, âÐÚ Ø ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÕÜëÕ, ÒÚÛîçÐï (ÝÞ ÝÕ ÞÓàÐÝØçØÒÐïáì) ÝÕïÒÝëÜØ ÓÐàÐÝâØïÜØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ æÕÝÝÞáâØ Ø ßàØÓÞÔÝÞáâØ ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ,

 • Страница 5 из 147

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 12 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................................ 15 ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ

 • Страница 6 из 147

  ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ÚÞÝäÕàÕÝæØØ.............................................................................................................. 35 ¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ....................................................................................... 36 ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ

 • Страница 7 из 147

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¾ÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ .................................................................................................................... 58 ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÞâÚÛîçÕÝØÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ........................................... 59 ÀÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ

 • Страница 8 из 147

  ÁçÕâçØÚØ Òë×ÞÒÞÒ............................................................................................................................... 77 ÀÕÖØÜë (¼ÕÝî 3) .................................................................................................................................. 79

 • Страница 9 из 147

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÆÒÕâÝÐï áåÕÜÐ .................................................................................................................................. 89 »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ ..........................................................................................................................

 • Страница 10 из 147

  ºÐÛìÚãÛïâÞà ....................................................................................................................................... ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ ....................................................................................... ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ

 • Страница 11 из 147

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ ......................................................................... ¿àÞáÜÞâà WAP-áâàÐÝØæ................................................................................................................. ºÛÐÒØèØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ

 • Страница 12 из 147

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÞßÐáÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ ØÛØ ßàÕáÛÕÔãÕâáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ ÔÐÛÕÕ Ò ÝÐáâÞïéÕÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ

 • Страница 13 из 147

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ Âµ»µÄ¾½¾¼ ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ ÝÐåÞÔØâìáï Ò ÞÑëçÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ. ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ º àÐÑÞâÐÜ ßÞ ÜÞÝâÐÖã Ø àÕÜÞÝâã àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÔÞßãáÚÐîâáï

 • Страница 14 из 147

  ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì àÐÑÞâë Ò âàÕå ÔØÐßÐ×ÞÝÐå ×ÐÒØáØâ Þâ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÞäÞàÜÛÕÝØï ßÞÔßØáÚØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔÐÝÝÞÙ ãáÛãÓØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÀïÔ äãÝÚæØÙ, àÐááÜÐâàØÒÐÕÜëå Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ØÜÕÝãîâáï "ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ". ÍâÞ - áßÕæØÐÛìÝëÕ ãáÛãÓØ,

 • Страница 15 из 147

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï Þ ÚÞÔÐå ÔÞáâãßÐ ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë ÝÐ áâà. 92. • ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà). ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàØÛÐÓÐÕâáï Ú âÕÛÕäÞÝã Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì

 • Страница 16 из 147

  ºÞÔ PIN2, ßÞáâÐÒÛïÕÜëÙ á ÝÕÚÞâÞàëÜØ SIM-ÚÐàâÐÜØ, âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ äãÝÚæØïÜ, ÝÐßàØÜÕà, áçÕâçØÚã âÐàØäÝëå ØÜßãÛìáÞÒ. µáÛØ ÚÞÔ PIN ÒÒÕÔÕÝ ÝÕÒÕàÝÞ âàØ àÐ×Ð ßÞÔàïÔ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï áÞÞÑéÕÝØÕ PIN-ÚÞÔ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝ Ø ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ PUK. ºÞÔ PUK ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï

 • Страница 17 из 147

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï áÞÒÜÕáâÝÞ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ á ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ). ½ÐßàØÜÕà, áÞåàÐÝØÒ ÜÝÞÓÞ ÚÐàâØÝÞÚ, ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java Ø â. Ô., ÜÞÖÝÞ ×ÐÝïâì ßÞçâØ Òáî ÞÑéãî ßÐÜïâì, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ Þ âÞÜ, çâÞ ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ÔÛï ßàÞÔÞÛÖÕÝØï àÐÑÞâë ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞáÒÞÑÞÔØâì ÞÑéãî

 • Страница 18 из 147

  1. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ¿ÞÒëèÕÝÝÐï ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 5100 ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï âÕå, ÚâÞ ÒÕÔÕâ ÐÚâØÒÝëÙ ÞÑàÐ× ÖØ×ÝØ. ÍâÞâ âÕÛÕäÞÝ ÞâÛØçÐÕâáï ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ÝÐÔÕÖÝÞáâìî Ø ×ÐéØéÕÝ Þâ Ñàë×Ó ÒÞÔë, ßëÛØ Ø ãÔÐàÞÒ. ±ÛÐÓÞÔÐàï àÕ×ØÝÞÒÞÙ ßÞÒÕàåÝÞáâØ ÞÝ ãÔÞÑÕÝ Ò àÐÑÞâÕ Ø ÝØÚÞÓÔÐ ÝÕ ÒëáÚÞÛì×ÝÕâ Ø× àãÚ. ²ÕàåÝïï Ø ÝØÖÝïï

 • Страница 19 из 147

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ² âÕÛÕäÞÝ Nokia 5100 ÒáâàÞÕÝë ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ äãÝÚæØØ, áßÕæØÐÛìÝÞ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÕ ÔÛï âÕå, ÚâÞ ÒÕÔÕâ ÐÚâØÒÝëÙ ÞÑàÐ× ÖØ×ÝØ: • ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (áâà. 38), àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ (áâà. 95), äÞÝÐàØÚ (áâà. 24), áçÕâçØÚ ÚÐÛÞàØÙ (áâà. 114), âÕàÜÞÜÕâà (áâà. 116), âÐÙÜÕà (áâà. 111), áÕÚãÝÔÞÜÕà (áâà. 113),

 • Страница 20 из 147

  • ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì Þ âÞÜ, çâÞ ÐÚáÕááãÐàë ÝÕ ÞÑÛÐÔÐîâ âÞÙ ÖÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâìî Ø ÒÞÔÞáâÞÙÚÞáâìî, ÚÐÚ áÐÜ âÕÛÕäÞÝ. • ·ÐßàÕéÐÕâáï ×ÐàïÖÐâì âÕÛÕäÞÝ, ÚÞÓÔÐ àÐ×êÕÜë Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÚàëÕ ØÛØ ÒÛÐÖÝëÕ. • ·ÐßàÕéÐÕâáï ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÛÐÖÝëÙ âÕÛÕäÞÝ á ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÜØ Ú íÛÕÚâàÞáÕâØ. • ¿ÞáÛÕ

 • Страница 21 из 147

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï áÛãÖØâ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ íâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÝÐ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÕÚãÝÔ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï. 2. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ , ÍâØ ÚÛÐÒØèØ áÛãÖÐâ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï

 • Страница 22 из 147

  • ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì ÒáâàÞÕÝÝëÙ äÞÝÐàØÚ. • ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ ØÜÕÝ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ. • ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì àÕÔÐÚâÞà áÞÞÑéÕÝØÙ. • ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì ÚÐÛÕÝÔÐàì. 4. ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ Ø ¿àÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï äãÝÚæØØ, áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙ âÕÚáâã, ÚÞâÞàëÙ

 • Страница 23 из 147

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ÀÐ×êÕÜë 1. ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. 2. ÀÐ×êÕÜ Pop-PortTM ÔÛï ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØï ÜØÝØÓÐàÝØâãàë Ø ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. 3. ¸ÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. ½ØÖÝØÕ àÐ×êÕÜë ×ÐéØéÕÝë àÕ×ØÝÞÒëÜ ÚÛÐßÐÝÞÜ. ·ÐÚàëÒÐÙâÕ àÕ×ØÝÞÒëÙ ÚÛÐßÐÝ, ÚÞÓÔÐ Ú âÕÛÕäÞÝã ÝÕ ßÞÔÚÛîçÕÝë ÐÚáÕááãÐàë.

 • Страница 24 из 147

  ÄÞÝÐàØÚ ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝ äÞÝÐàØÚ, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÕáÛØ ÝÕ ÒÚÛîçÕÝÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï äÞÝÐàØÚÐ • ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÞâßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã . . ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï äÞÝÐàØÚÐ • ÔÒÐ àÐ×Ð ßÞÔàïÔ ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë äÞÝÐàØÚ ÓÞàÕÛ ßÞáâÞïÝÝÞ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï

 • Страница 25 из 147

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ×ÒãÚáØÓÝÐÛÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ±Õ× ×ÒãÚÐ ØÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ±Õ× ×ÒãÚÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ ÝÐ áâà. 90. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝ ÑãÔØÛìÝØÚ (²ÚÛ.). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ãÔØÛìÝØÚ (¼ÕÝî 5) ÝÐ áâà. 94. ÀÐÑÞâÐÕâ âÐÙÜÕà. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÝÐ áâà.

 • Страница 26 из 147

  ²ÚÛîçÕÝ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÝÐ áâà. 38. ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë ÝÐ áâà. 92. °ÚâØÒÕÝ ÒàÕÜÕÝÝëÙ àÕÖØÜ (â. Õ. àÕÖØÜ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜë (¼ÕÝî 3) ÝÐ áâà. 79. ØÛØ º

 • Страница 27 из 147

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¼ØÝØÐâîàÝëÕ SIM-ÚÐàâë áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. • ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë: SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå. • ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ SIM-ÚÐàâë ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ

 • Страница 28 из 147

  4. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIMÚÐàâë, áÔÒØÝãÒ ÕÓÞ ÒÝØ×. 5. ²áâÐÒìâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì âÐÚ, çâÞÑë áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ ÑëÛ ÒÒÕàåã áÛÕÒÐ, Ð ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×. 6. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë. 7. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÐ ÜÕáâÞ. 8. ·ÐÚàÞÙâÕ ßÐÝÕÛì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÝÞÓÞ ÞâáÕÚÐ. 9. ½ÐÔÕÝìâÕ

 • Страница 29 из 147

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ·ÐÜÕÝÐ ÚÞàßãáÐ ¿ÕàÕÔ ×ÐÜÕÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ßàÞçÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ½Õ åàÐÝØâÕ Ø ÝÕ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ áÞ áÝïâëÜØ ßÐÝÕÛïÜØ. 1. ÁÝØÜØâÕ á âÕÛÕäÞÝÐ ÝØÖÝîî çÐáâì ÚÞàßãáÐ, áÜ. ßãÝÚâ 1 Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÐ

 • Страница 30 из 147

  5. ¿ÞÒÕàÝãÒ ÝØÖÝîî çÐáâì ÝÞÒÞÓÞ ÚÞàßãáÐ ÞÑàÐâÝÞÙ áâÞàÞÝÞÙ Ú áÕÑÕ, ÝÐÔÕÝìâÕ ÕÕ ÒÜÕáâÕ á ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ ÝÐ âÕÛÕäÞÝ. ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔÝØÜØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÛÐßÐÝ àÐ×êÕÜÞÒ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ßÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÐ×êÕÜë ÝÐ

 • Страница 31 из 147

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÝÐÒÕàåã âÕÛÕäÞÝÐ µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÛÐÓÐÕâ ÒÒÕáâØ ÚÞÔ PIN ØÛØ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ: • ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ PIN ØÛØ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (ÒÜÕáâÞ æØäà ÚÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ×ÒÕ×ÔÞçÚØ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà.

 • Страница 32 из 147

  ■ ÀÕÜÕÝì ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ • ÃáâÐÝÞÒØâÕ ã×ÚØÙ ßÛÐáâÜÐááÞÒëÙ ÔÕàÖÐâÕÛì àÕÜÝï, ÒáâÐÒØÒ ßÞ ÞçÕàÕÔØ ÕÓÞ ÔãÖÚØ Ò ÚàÕßÕÖÝëÕ ÞâÒÕàáâØï Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ (1 & 2). ·ÐáâÕÖÚÐ àÕÜÝï ÔÞÛÖÝÐ ÞÚÐ×Ðâìáï áÝÐàãÖØ. • ¿àØ ×ÐÚàÕßÛÕÝØØ àÕÜÝï á ÔàãÓÞÙ áâÞàÞÝë ßÞÔâïÝØâÕ ÕÓÞ Ú ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ (3 & 4). •

 • Страница 33 из 147

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ¾âÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ½ÐÖÜØâÕ ÁÝ. ÑÛÞÚ, ×ÐâÕÜ (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚÕ ÚÛÐÒØÐâãàë • ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ ÝÐÖÜØâÕ . ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ àÐÑÞâÐÕâ, ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ØÛØ ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ

 • Страница 34 из 147

  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì, çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú

 • Страница 35 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ • ½Ð×ÝÐçìâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÐ áâà. 84). ·ÐâÕÜ íâÞâ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖÜØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ×ÐâÕÜ . • µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ

 • Страница 36 из 147

  6. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ßÞÓÞÒÞàØâì á ÞÔÝØÜ Ø× ãçÐáâÝØÚÞÒ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÞâÔÕÛìÝÞ: ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÒÐâÝÞ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ÚÞÝäÕàÕÝæØî ÒëßÞÛÝØâÕ èÐÓ 4. 7. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÝÐÖÜØâÕ . ■ ¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ

 • Страница 37 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÞÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ . ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ßÕàÕÒÞÔØâáï Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ . ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî äãÝÚæØØ ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ

 • Страница 38 из 147

  ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ¿àØ ßÞáëÛÚÕ ØÛØ ßàØÕÜÕ Òë×ÞÒÐ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÚ ãáâàÞÙáâÒÞ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ. • ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ØÝÐÜØÚ. ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ ÞâÒÕâØâ ÝÐ Òë×ÞÒ. • ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ

 • Страница 39 из 147

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 4. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáëÒÐâì Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ (ÒÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ) Ø Ò ßÐÜïâì SIM-ÚÐàâë (âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ). • ²Þ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 300 ØÜÕÝ á âÕÛÕäÞÝÝëÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ Ø

 • Страница 40 из 147

  • ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ - ßàÞáÜÞâà ÚÞÛØçÕáâÒÐ áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ÒëÑàÐÝÝÞÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÚÞÛØçÕáâÒÐ áÒÞÑÞÔÝëå ïçÕÕÚ. ■ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (´Ðâì ÝÞÒÞÕ) ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò ÒëÑàÐÝÝÞÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÒëèÕ). 1. ½ÐÖÜØâÕ

 • Страница 41 из 147

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ÝÐßàØÜÕà, . ¿àØ ÒëÑÞàÕ ØÜÕÝØ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ØÜÕÝÝÞ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÝÞÜÕà (ÕáÛØ ÝÕ ÒëÑàÐÝ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà). 1. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒëÑàÐÝ âØß ßÐÜïâØ ÂÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÝÐ áâà. 39. 2. ´Ûï

 • Страница 42 из 147

  ■ ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞØáÚ. 2. ² ÞâÚàëÒèÕÜáï ÞÚÝÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÐçÐÛìÝëå ÑãÚÒ ØÜÕÝØ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï ÝÐÙâØ. ºÛÐÒØèØ Ø áÛãÖÐâ ÔÛï ßàÞÚàãâÚØ áßØáÚÐ ØÜÕÝ, Ð Ø - ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ Ò ÞÚÝÕ ÒÒÞÔÐ. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 43 из 147

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) • ²ëÑÕàØâÕ ÁâÕàÕâì ÒáÕ, ×ÐâÕÜ ÒëÔÕÛØâÕ âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã (ÂÕÛÕäÞÝ ØÛØ SIM-ÚÐàâÐ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ÃÔÐÛØâì. ½ÐÖÜØâÕ ¾º Ø ÒÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÞßÕàÐæØØ. ■ ºÞßØàÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÚÞßØàÞÒÐâì ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ

 • Страница 44 из 147

  ■ ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå Ò ÒØÔÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ ßÞàâ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ãáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛã (OTA), ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï áÕâìî. ¿àØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ´Ûï ßàØÕÜÐ

 • Страница 45 из 147

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ■ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐ×ÝÐçØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÚÛÐÒØèÕ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÝÐÖÜØâÕ "¸ÜÕÝÐ", ÒëÑÕàØâÕ "±ëáâàëÕ ÝÐÑÞàë" Ø ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ·ÐÔÐâì, ½ÐÙâØ Ø ÒëÑÕàØâÕ áÝÐçÐÛÐ ØÜï, ßÞâÞÜ ÝÞÜÕà, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï

 • Страница 46 из 147

  ■ ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ßàØáÒÞÕÝÝëÕ SIM-ÚÐàâÕ, åàÐÝïâáï Ò ÜÕÝî ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ). ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ íâØå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ ØÛØ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ■ ³àãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ

 • Страница 47 из 147

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) • »ÞÓÞâØß Óàãßßë - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ØÛØ OâÚÛ. ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÛÞÓÞâØßÐ Óàãßßë, ÛØÑÞ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÛÞÓÞâØßÐ. • ÁÞáâÐÒ Óàãßßë - ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï ØÜÕÝØ Ò Óàãßßã ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ²ÐàÝâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ØÜï. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ,

 • Страница 48 из 147

  5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ àÐáßÞÛÐÓÐÕâ ÞÑèØàÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî Ø ßÞÔÜÕÝî. ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ßÞÔáÚÐ×ÞÚ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì, áÜ. áâà. 87. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ äãÝÚæØî ÜÕÝî

 • Страница 49 из 147

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî ÑÕ× Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã . Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÑÞÛìèØÝáâÒÐ Ø× ÝØå ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ÝÞÜÕàÐ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ. 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 50 из 147

  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑé. 2. ¿àØÝïâÞÕ 3. ½ÞÒëÙ e-mail 4. ¾âßàÐÒÛÕÝÝÞÕ 5. °àåØÒ 6. ÈÐÑÛÞÝë 7. ÁÒÞØ ßÐßÚØ 8. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑé. 2. ¿àØÝïâÞÕ 3. ¸áåÞÔïéØÕ 4. ¾âÞáÛÐÝÝÞÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝÝÞÕ 6. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. 3. SMS-ÇÐâ 4. ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï

 • Страница 51 из 147

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 4. ¸ÝäÞ-âÕÜÐâØÚÐ, ×ÐÔÐÝÝÐï ÝÐ SIM 5. ¿àÞçÕáâì 6. ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé. 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 3. ´à.ÝÐáâàÞÙÚØ 7. ÁÕàÒØá-ÚÞÜÐÝÔë 2. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 1. ²áÕ 2. ½ÕßàØÝïâëÕ 3. ¿àØÝïâëÕ 4. ½ÐÑàÐÝÝëÕ 5.

 • Страница 52 из 147

  7. ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS-ßÕàÕÔÐçØ 1. ¿ÞáÛÐÝÞ ÔÐÝÝëå ×Ð ßÞáÛÕÔÝ.áÕÐÝá 2. ¿àØÝïâÞ ÔÐÝÝëå ×Ð ßÞáÛÕÔÝ.áÕÐÝá 3. ²áÕÓÞ ßÕàÕÔÐÝÞ 4. ²áÕÓÞ ßàØÝïâÞ 5. ÁÑàÞáØâì áçÕâçØÚØ 8. ÂÐÙÜÕà GPRS-áÒï×Ø 1. ¿ÞáÛÕÔÝØÙ áÕÐÝá 2. ²áÕ áÕÐÝáë 3. ÁÑàÞáØâì âÐÙÜÕàë 3. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 1. ²ÚÛîçØâì 2. ºÞÝäØÓãàÐæØï 3. ²àÕÜÕÝÝëÙ 2.

 • Страница 53 из 147

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 2. ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï 3. ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ 4. °ÒâÞÔÞ×ÒÞÝ 5. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà 6. ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï 7. ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ 8. ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï 9. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÛØÝØï ÝÐ ÒëåÞÔ1 3. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ 1. Ï×ëÚ 2. °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÑÛÞÚ ÚÝÞßÞÚ 3. ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë 4. ¿àØÒÕâáâÒØÕ 5. ²ëÑÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ

 • Страница 54 из 147

  2. ¼ÕÛÞÔØï 3. ³àÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 4. ²ØÑàÐæØï 5. ÁÒÕâÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ 6. ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ 7. ÂÞÝë ÚÛÐÒØÐâãàë 8. ¿àÕÔãßàÕÔØâÕÛìÝëÕ áØÓÝÐÛë 9. ÁØÓÝÐÛ ÝÐ 6. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ1 1. ½ÐãèÝØÚ 2. ³ÐàÝØâãàÐ 3. ÁÛãå. ÐßßÐàÐâ 7. ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë 1. ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ 2. ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ 3. ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4.

 • Страница 55 из 147

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 7. ³ÐÛÕàÕï 1. ÁÜ. ßÐßÚØ 2. ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã 3. ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã 4. ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì 5. ÃáÛãÓØ ³ÐÛÕàÕØ 8. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1. ºÐÛÕÝÔÐàì 2. ´ÕÛÐ 9. ¸Óàë 1. ²ëÑàÐâì ØÓàã 2. ¸ÓàÞÒëÕ ãáÛãÓØ 3. ¿ÐÜïâì 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 10. ¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ²×ïâì ßàØÛÞÖ. 2. ¿àØÚÛÐÔÝ.ãáÛãÓØ 3. ¿ÐÜïâì 11. ÍÚáâàÐ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2.

 • Страница 56 из 147

  5. ÂÕàÜÞÜÕâà 6. ÈãÜÞÜÕâà 12. ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø 1. IR-ßÞàâ 2. GPRS 1. GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ 2. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS 13. ÃáÛãÓØ 1. ² ÝÐçÐÛÞ 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ´ÕÙáâÒãîéØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ 2. ¸×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ 3. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ 4. ½ÐáâàÞÙÚÐ ¸-ÜÐàÚÕàÞÒ 5. ÁÕàâØäØÚÐâë ÐÒâÞàØ×ÐæØØ 6.

 • Страница 57 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï (¼ÕÝî 1) ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÐå. ¿À¸¼µÇ°½¸µ: ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ,

 • Страница 58 из 147

  Á ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì áÞÞÑéÕÝØï, áÞÔÕàÖÐéØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï. ºÐÖÔÞÕ ÓàÐäØçÕáÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞáâÞØâ Ø× ÝÕáÚÞÛìÚØå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÞíâÞÜã áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÑÞÛìèÕ, çÕÜ áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ.

 • Страница 59 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ½ÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ×ÝÐÚØ ßàÕßØÝÐÝØï Ø áßÕæØÐÛìÝëÕ áØÜÒÞÛë ÒÒÞÔïâáï á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ . ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÞâÚÛîçÕÝØÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÒÐàì. • ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÒëÑÕàØâÕ ï×ëÚ Ø× áßØáÚÐ

 • Страница 60 из 147

  2. µáÛØ ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ áÛÞÒÞ, ÝÐÖÐÒ (ßàÞÑÕÛ) ØÛØ ÛîÑãî Ø× ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ (ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÚãàáÞàÐ Ò ÝÞÒãî ßÞ×ØæØî). µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ: ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔÑÞàÚÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ áÛÞÒÐ Ø

 • Страница 61 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝØî Ò áÞÞÑéÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ ØÛØ ÚÐàâØÝÚØ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÈÐÑÛÞÝë ÝÐ áâà. 64. 3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì. 4. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ ÕÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ. ½ÐÖÜØâÕ ¾º ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ

 • Страница 62 из 147

  1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ½ÞÒëÙ e-mail. 2. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. 3. µáÛØ âàÕÑãÕâáï, ÒÒÕÔØâÕ âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ßàÐÒÞÜ

 • Страница 63 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ, ØÛØ ²ëÙâØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï. ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ¿àØÝïâÞÕ. 2. ¿ÕàÕÔ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . 3. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ

 • Страница 64 из 147

  ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë áÝÐçÐÛÐ ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ØÛØ Ø×ÜÕÝØâÕ ÐÔàÕá Ø âÕÜã. ·ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÞâÒÕâ. 5. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ßÞ ÒëÒÕÔÕÝÝÞÜã ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÜã ÝÞÜÕàã ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâÞÕ" Ø "¸áåÞÔïéØÕ" ¿àØÝïâëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò

 • Страница 65 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²áâÐÒØâì, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì ÚÐàâØÝÚã Ò áÞÞÑéÕÝØÕ. ¸ÝÔØÚÐâÞà ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞÔÕàÖØâ ÚÐàâØÝÚã. ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ Ò ÓàÐäØçÕáÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ×ÐÒØáØâ Þâ àÐ×ÜÕàÞÒ ÚÐàâØÝÚØ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÒÕáâØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÚÐàâØÝÚã

 • Страница 66 из 147

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâ, ÚÐàâØÝÚã Ø ×ÒãÚÞÒÞÙ äàÐÓÜÕÝâ. ÂÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ÞÑàÐÑÞâÚã áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×ÜÕàÞÜ ÔÞ 45 ÚÑÐÙâ. ¿àØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ ÑÞÛìèÕÓÞ àÐ×ÜÕàÐ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå Ò íâÞÜ áÛãçÐÕ ßÕàÕÔÐÕâáï âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ á ÐÔàÕáÞÜ WebáâàÐÝØæë, á ÚÞâÞàÞÙ ÜÞÖÝÞ

 • Страница 67 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, MMS-áÞÞÑéÕÝØï, ½ÞÒÞÕ áÞÞÑé. 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ² ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ÞÔÝã ÚÐàâØÝÚã. ´Ûï

 • Страница 68 из 147

  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï âàÕÑãÕâáï ÑÞÛìèÕ ÒàÕÜÕÝØ, çÕÜ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ²Þ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÜãÛìâØßÛØÚÐæØÞÝÝëÙ ØÝÔØÚÐâÞà ; ßàØ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ ÒÞ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ ÒÞ×ÝØÚÐÕâ áÑÞÙ,

 • Страница 69 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¸ÛØ ÒëÑÕàØâÕ ´ÕâÐÛØ áÞÞÑé. ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áÞÞÑéÕÝØØ (âÕÜÐ, àÐ×ÜÕà Ø ÚÛÐáá), ´Þß.ØÝäÞ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒÛÞÖÕÝÝÞÙ ÚÐàâØÝÚÕ ØÛØ ÜÕÛÞÔØØ, ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ÜÕÛÞÔØØ, áÞÔÕàÖÐéÕÙáï Ò áÞÞÑéÕÝØØ, ÁÞåàÐÝØâì ×ÒãÚ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÜÕÛÞÔØØ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï, ÁÞåà.

 • Страница 70 из 147

  ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ßàÞçØâÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ÒáÕå ßÐßÞÚ, áÞÔÕàÖÐéØå âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ OK Ò ÞâÒÕâ ÝÐ ×ÐßàÞá ÃÔÐÛØâì ÒáÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø× ÒáÕå ßÐßÞÚ? µáÛØ Ò ßÐßÚÕ áÞÔÕàÖÐâáï ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ãÔÐÛÕÝØÕ íâØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÇÐâ ÍâÐ äãÝÚæØï

 • Страница 71 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ³ÞÛÞáÞÒÐï ßÞçâÐ (ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ) - íâÞ ãáÛãÓÐ áÕâØ, ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ ßÞÔßØáÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ

 • Страница 72 из 147

  ÔÞáâãßÝëå âÕÜ Ø Øå ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÀÕÖØÜ. 2. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÔÐçØ

 • Страница 73 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ - ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßàÞáØâì Þâ áÕâØ ÞâçÕâë Þ ÔÞáâÐÒÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì GPRS - ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãáâÐÝÞÒØâì GPRS Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßàÕÔßÞçâØâÕÛìÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ. • ¾âÒÕâ ßÞ âÞÜã ÖÕ ÚÐÝÐÛã - ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÔàÕáÐâã áÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔÐâì áÒÞÙ ÞâÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ

 • Страница 74 из 147

  • ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØØ - ÒëÑÕàØâÕ ½Õâ, ´Ð ØÛØ ² áÒÞÕÙ áÕâØ. ² ßÞáÛÕÔÝÕÜ áÛãçÐÕ (² áÒÞÕÙ áÕâØ) ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×àÕèÕÝ âÞÛìÚÞ Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. • ²åÞÔïéØÕ MMS-áÞÞÑé. - ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝØÜÐâì ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ ½Õ ßàØÝØÜÐâì, çâÞÑë

 • Страница 75 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÂØß ÞßÞ×ÝÐÝØï - ÒëÑÕàØâÕ Á ×ÐéØâÞÙ ØÛØ ¾ÑëçÝÞÕ. • ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ¿ÐàÞÛì - ÒÒÕÔØâÕ ßÐàÞÛì Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßàØÕÜ àÕÚÛÐÜÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿àØÕÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò âÕÚáâÞÒÞÜ

 • Страница 76 из 147

  ■ ·ÒÞÝÚØ (¼ÕÝî 2) ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝãî ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Ø áâÞØÜÞáâì Òë×ÞÒÞÒ. ÀÕÓØáâàÐæØï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞâÞÒÐï áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ãáÛãÓã ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ Òë×ëÒÐîéÕÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ, Ð âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø

 • Страница 77 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - íâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ Ø× ÔÒÐÔæÐâØ ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ âÞÓÞ, áÞáâÞïÛÞáì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ØÛØ ÝÕâ). ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐ áâà. 34. • ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ - íâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ

 • Страница 78 из 147

  • ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ²ëÑÕàØâÕ µÔØÝØæë ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ×ÒÞÝÚÐ ØÛØ ² ÕÔØÝØæÐå ÔÛï ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÒÕáâØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ áâÞØÜÞáâì ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ ÞÑéãî áâÞØÜÞáâì ÒáÕå Òë×ÞÒÞÒ Ò ÕÔØÝØæÐå, ×ÐÔÐÝÝëå Ò ÜÕÝî ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ Ò. ²ëÑÕàØâÕ »ØÜØâ æÕÝë àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ÔÛï

 • Страница 79 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÀÕÖØÜë (¼ÕÝî 3) ÀÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑêÕÔØÝÕÝë Ò Óàãßßë (àÕÖØÜë), ÚÞâÞàëÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áØâãÐæØÙ Ø ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë. ¿ÞáÛÕ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÙ ÝÐáâàÞÙÚØ àÕÖØÜÞÒ ßÞ áÒÞÕÜã ÖÕÛÐÝØî ÔÛï ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÐÚÞÓÞ-ÛØÑÞ àÕÖØÜÐ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÕÓÞ

 • Страница 80 из 147

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÕàÕÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ , ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ àÕÖØÜÐ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ■ ½ÐáâàÞÙÚØ (¼ÕÝî 4) ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ÇÐáë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë, ÇÐáë. ´Ûï

 • Страница 81 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚãéÕÙ ÔÐâë, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÐâã (ÔÛï ÞâÜÕÝë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë ÒëÑÕàØâÕ ÃÑàÐâì ÔÐâã). ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐâì ÔÐâã ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï âÕÚãéÕÙ ÔÐâë. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ãáâÐÝÞÒØâì äÞàÜÐâ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë. ºÞààÕÚæØï: ÔÐâÐ Ø ÒàÕÜï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø

 • Страница 82 из 147

  ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜ ÝØÖÕ ßÐàÐÜÕâàÐÜ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ßÐàÐÜÕâà. °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ÓàÞÜÚÞáâì ÄãÝÚæØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ßÞÔáâàÐØÒÐÕâ ãàÞÒÕÝì ÓàÞÜÚÞáâØ ÔØÝÐÜØÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ Ò

 • Страница 83 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÛÐÒØèã ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ áÞáâÞïÝØï äãÝÚæØØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿Þ ×ÐÒÕàèÕÝØØ Òë×ÞÒÐ ÒÞááâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ãàÞÒÕÝì ÓàÞÜÚÞáâØ, ÚÞâÞàëÙ ÑëÛ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ àÐÝÕÕ ßÕàÕÔ ÒÚÛîçÕÝØÕÜ äãÝÚæØØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ àÕÓãÛØàÞÒÚØ

 • Страница 84 из 147

  ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ²ëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ, ×ÐâÕÜ ²ÚÛ., çâÞÑë ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐÖÐâØÕÜ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèØ, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ , ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ Ø , Ð âÐÚÖÕ . °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ßÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ²ëÑÕàØâÕ °ÒâÞÔÞ×ÒÞÝ, ×ÐâÕÜ ²ÚÛ., çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÕÖØÜ, Ò ÚÞâÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝ ÒëßÞÛÝïÕâ ÔÞ 10 ßÞßëâÞÚ

 • Страница 85 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ²ëÑÕàØâÕ ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï, ×ÐâÕÜ ´Ð ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÒÞÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØ ÒëÑÞàÕ ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî ÐÚâØÒØ×ØàãÕâáï àÕÖØÜ, áÞÓÛÐáÞÒÐÝÝëÙ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÛØÝØï ÔÛï

 • Страница 86 из 147

  Ï×ëÚ ²ëÑÕàØâÕ Ï×ëÚ, ×ÐâÕÜ ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÑÛÞÚ ÚÝÞßÞÚ ¿àØ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÙ ÚÛÐÒØÐâãàÕ Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ÒëÒÞÔØâáï ×ÝÐçÞÚ . ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ

 • Страница 87 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë ²ëÑÕàØâÕ ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë, ×ÐâÕÜ ²ÚÛ., çâÞÑë ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØÛÞáì ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ Þ âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ àÐÑÞâÐÕâ Ò áÞâÞÒÞÙ áÕâØ á ÜØÚàÞáÞâÞÒÞÙ ÐàåØâÕÚâãàÞÙ (MCN). ¿àØÒÕâáâÒØÕ ²ëÑÕàØâÕ ¿àØÒÕâáâÒØÕ Ø ÒÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÑãÔÕâ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëÒÞÔØâìáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßàØ

 • Страница 88 из 147

  ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÜÕÛÞÔØØ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜ ÝØÖÕ ßÐàÐÜÕâàÐÜ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ßÐàÐÜÕâà. ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ²

 • Страница 89 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÙ ÚÐàâØÝÚØ ²ëÑÕàØâÕ ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï/ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÙ ÚÐàâØÝÚØ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ./OâÚÛ. áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ÆÒÕâÝÐï áåÕÜÐ ²ëÑÕàØâÕ ÆÒÕâÝÐï áåÕÜÐ íÚàÐÝÚÐ, ×ÐâÕÜ âàÕÑãÕÜëÙ æÒÕâ ×ÝÐçÚÞÒ Ø ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ. »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 90 из 147

  ²ëÑÕàØâÕ ¾âáàÞçÚÐ ×ÐáâÐÒÚØ, ×ÐâÕÜ ÒàÕÜï (Þâ 5 áÕÚãÝÔ ÔÞ 60 ÜØÝãâ), ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÚÞâÞàÞÓÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïîâáï æØäàÞÒëÕ çÐáë. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ×ÐÜÕéÐÕâ ÛîÑãî ÓàÐäØÚã Ø âÕÚáâ, ÚÞâÞàëÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ºÞÝâàÐáâÝÞáâì ÔØáßÛÕï ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Ø×ÜÕÝÕÝØï

 • Страница 91 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÝÐáâÞÛìÝãî ßÞÔáâÐÒÚã ÛØÑÞ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ØÛØ Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ÁÞÒÕâ. ¿àØÝïâãî çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ ×ÐÓàãÖÕÝÝãî ÜÕÛÞÔØî ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. • ²ëÑÕàØâÕ ÁÒÕâÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, çâÞÑë ÒáâàÞÕÝÝëÙ äÞÝÐàØÚ âÕÛÕäÞÝÐ ÜØÓÐÛ ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ

 • Страница 92 из 147

  • ²ëÑÕàØâÕ ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÔàãÓÞÙ àÕÖØÜ. • ²ëÑÕàØâÕ °ÒâÞßàØÕÜ ×ÒÞÝÚÐ, çâÞÑë âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØÝØÜÐÛ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë çÕàÕ× ßïâì áÕÚãÝÔ. µáÛØ ÔÛï

 • Страница 93 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - ×ÐßàÕâ ÒåÞÔïéØå Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ßÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. • ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐÔÐÝÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï

 • Страница 94 из 147

  ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔáÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì áâÐÝÔÐàâÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ) ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔáÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¸ÝäÞàÜÐæØï, ÒÒÕÔÕÝÝÐï ØÛØ ×ÐÓàãÖÕÝÝÐï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ (ÝÐßàØÜÕà,

 • Страница 95 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ½Õ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã ´Ð, ÕáÛØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ■ ÀÐÔØÞ (¼ÕÝî 6) ¿À¸¼µÇ°½¸µ: ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ.

 • Страница 96 из 147

  ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ áâÕàÕÞÓÐàÝØâãàë HDS-3 (ØÛØ ÔàãÓÞÙ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë Nokia) ÒëÑÞà áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ á ßÞÜÞéìî ÚÝÞßÚØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. 3. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÚÛîçØâì. ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ

 • Страница 97 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • °ÒâÞÜ.ÝÐáâàÞÙÚÐ - ÔÛï ßÞØáÚÐ ÚÐÝÐÛÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø áàÐ×ã ÖÕ ÞâßãáâØâÕ ÞÔÝã Ø× ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ. ¿ÞØáÚ ßàÕÚàÐéÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÞÑÝÐàãÖÕÝÐ ÚÐÚÐï-ÛØÑÞ àÐÔØÞáâÐÝæØï. ½ÐÖÜØâÕ ¾º. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ áÞåàÐÝÕÝØî ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÐÝÐÛÐ ßàØÒÕÔÕÝë ÒëèÕ Ò ÞßØáÐÝØØ äãÝÚæØØ ÁÞåàÐÝØâì. • ÀãçÝ.ÝÐáâàÞÙÚÐ - ÔÛï

 • Страница 98 из 147

  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ àÐÑÞâÕ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÐ áÝØÖÐÕâáï. • ¼ÞÝÞ-ÒëåÞÔ (ØÛØ ÁâÕàÕÞ-ÒëåÞÔ) - ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç á ÞÔÝÞÚÐÝÐÛìÝëÜ ×ÒãÚÞÜ (ØÛØ áÞ áâÕàÕÞ×ÒãÚÞÜ). ²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ÜÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë

 • Страница 99 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì ãÔÐÛÕÝØï ßÐßÞÚ, ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëå Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ, ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. • ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØï ßÐßÞÚ, ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëå Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ, ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. • ÃáÛãÓØ ³ÐÛÕàÕØ - ×ÐÓàã×ÚÐ ÝÞÒëå ÚÐàâØÝÞÚ Ø ÜÕÛÞÔØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ³àÐäØç. ãáÛãÓØ ØÛØ

 • Страница 100 из 147

  ■ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà (¼ÕÝî 8) ¿À¸¼µÇ°½¸µ: ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ºÐÛÕÝÔÐàì ²áâàÞÕÝÝëÙ ÚÐÛÕÝÔÐàì âÕÛÕäÞÝÐ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ×ÐÜÕâÞÚ Ø ÝÐßÞÜØÝÐÝØÙ Þ ×ÐßÛÐÝØàÞÒÐÝÝëå ×ÒÞÝÚÐå, ÒÐÖÝëå ÒáâàÕçÐå Ø ÔÝïå

 • Страница 101 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ½ÐáâàÞÙÚØ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÔÐâë, ÒàÕÜÕÝØ, äÞàÜÐâÐ ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÒÞÓÞ ÔÝï ÝÕÔÕÛØ. ÄãÝÚæØï °ÒâÞãÔÐÛÕÝØÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïâì áâÐàëÕ ×ÐÜÕâÚØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. ¿àØ íâÞÜ ßÞÒâÞàïîéØÕáï ×ÐÜÕâÚØ (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐßÞÜØÝÐÝØï Þ ÔÝïå àÞÖÔÕÝØï) ÝÕ ãÔÐÛïîâáï. ÁÞ×ÔÐÝØÕ

 • Страница 102 из 147

  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ¿ÞÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÕÔÕÝÐ ×ÐÜÕâÚÐ "·ÒÞÝÞÚ" ( ), áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì, ÝÐÖÐÒ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï

 • Страница 103 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë äãÝÚæØØ ßàÞáÜÞâàÐ Ø ãÔÐÛÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÜÕâÚØ, Ð âÐÚÖÕ ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ×ÐÜÕâÞÚ, ÞâÜÕçÕÝÝëå ÚÐÚ ÒëßÞÛÝÕÝÝëÕ. ·ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ áÞàâØàÞÒÐâì ßÞ ßàØÞàØâÕâã ØÛØ ßÞ ÔÐâÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ Ø áÞåàÐÝïâì Ò ÚÐÛÕÝÔÐàÕ; ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, Ø× íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÙâØ Ò

 • Страница 104 из 147

  ■ ¸Óàë (¼ÕÝî 9) ¿À¸¼µÇ°½¸µ: ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ·ÐßãáÚ ØÓàë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ²ëÑàÐâì ØÓàã. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÓàë ØÛØ Óàãßßë ØÓà. 3. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì ÛØÑÞ

 • Страница 105 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÓàÞÒëÕ ãáÛãÓØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ¸ÓàÞÒëÕ ãáÛãÓØ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP Ò ÜÕÝî ÃáÛãÓØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 130). ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âàÕÑãÕÜÞÙ WAP-áâàÐÝØæë. µáÛØ ßÞßëâÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØï

 • Страница 106 из 147

  ½ÐáâàÞÙÚØ ØÓà ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì àÕÖØÜ àÐÑÞâë ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ, ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ Ò ØÓàÐå, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ½ÐáâàÞÙÚØ. ■ ¿àØÛÞÖÕÝØï (¼ÕÝî 10) ¿À¸¼µÇ°½¸µ: ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã

 • Страница 107 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ÒëÑàÐÝÝëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ßàØÛÞÖÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ . ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ÝÕÚÞâÞàëå ØÓà íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ

 • Страница 108 из 147

  • ²íÑ-áÐÙâ - ßÞÛãçÕÝØÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ØÛØ ÔÐÝÝëå ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØï áÞ áâàÐÝØæë ¸ÝâÕàÝÕâ. ´ÐÝÝÐï ãáÛãÓÐ ÔÞÛÖÝÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïâìáï áÕâìî. ÍâÐ äãÝÚæØï ßàØáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÕ áÞÔÕàÖØâ ÐÔàÕá ¸ÝâÕàÝÕâ. • ´Þß. ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØÛÞÖÕÝØØ.

 • Страница 109 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ²ÞáßÞÛì×ãÙâÕáì äãÝÚæØÕÙ ×ÐÓàã×ÚØ ØÓà, áÜ. ¸ÓàÞÒëÕ ãáÛãÓØ ÝÐ áâà. 105. • ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ áÛãÖØâ ßàÞÓàÐÜÜÐ Nokia Application Installer (Ø× ßÐÚÕâÐ PC Suite). ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ßàØÛÞÖÕÝØÙ, àÐ×ÜÕéÕÝÝëå ÝÐ áâàÐÝØæÐå ÔàãÓØå

 • Страница 110 из 147

  ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì, çâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØî ÞèØÑÞÚ ÞÚàãÓÛÕÝØï (ÞáÞÑÕÝÝÞ ßàØ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝëå ÞßÕàÐæØïå ÔÕÛÕÝØï). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ºÐÛìÚãÛïâÞà. 2. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ 0, ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ). 3.

 • Страница 111 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¾º. ·ÝÐçÕÝØÕ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐÜïâØ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÒÒÕÔÕÝÞ ÔàãÓÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ. 3. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ áãÜÜã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÚÞÝÒÕàâØàÞÒÐâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ² ÜÕáâÝÞÙ ØÛØ ² ØÝÒÐÛîâÕ. ÁÞÒÕâ. ºÞÝÒÕàâÐæØî ÒÐÛîâ ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝïâì Ò àÕÖØÜÕ

 • Страница 112 из 147

  ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ØÝâÕàÒÐÛìÝÞÓÞ âÐÙÜÕàÐ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ, ¿àÞÜÕÖãâ.âÐÙÜ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ½ÞÒëÙ âÐÙÜÕà, ÕáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÞâáãâáâÒãîâ àÐÝÕÕ áÞåàÐÝÕÝÝëÕ âÐÙÜÕàë. 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ âÐÙÜÕàÐ. 4. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÚÐÖÔÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ Ø ãáâÐÝÞÒØâÕ áåÕÜã ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ.

 • Страница 113 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ çÕàÕ× 30 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÜØâÕ ¾âÑÞÙ. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï Ø×ÜÕàÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, ßàØ íâÞÜ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ Ø ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ²Þ ÒàÕÜï àÐÑÞâë áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï

 • Страница 114 из 147

  ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ á ÚàãÓÞÒëÜØ ×ÐÜÕàÐÜØ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà, ¾âàÕ×ÚÐÜØ. 2. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ. 3. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ºàãÓØ. ¿àØ ÝÐÖÐâØØ ÚÛÐÒØèØ ºàãÓØ ÞâáçÕâ ÒàÕÜÕÝØ ÞáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ø áàÐ×ã ÖÕ ×ÐßãáÚÐÕâáï á ÝãÛÕÒÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï.

 • Страница 115 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÒÞ×àÐáâÞÜ, ÒÕáÞÜ Ø ßÞÛÞÜ çÕÛÞÒÕÚÐ. ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÐÝÝëÕ Þ 10 ãßàÐÖÝÕÝØïå. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝëå ÔÐÝÝëå 1. ²ëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁçÕâçØÚ ÚÐÛÞàØÙ, ½ÐáâàÞÙÚÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ áÒÞÙ ÒÕá, ÒÞ×àÐáâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ßÞÛ. 2. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå ÝÐÖØÜÐÙâÕ ¾º ßÞáÛÕ ÒÒÞÔÐ ÚÐÖÔÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï.

 • Страница 116 из 147

  ÁÞÒÕâ. ¿ÞáÛÕ ÒëçØáÛÕÝØï ×ÝÐçÕÝØï ÁãÜÜÐ ÚÐÛÞàØÙ ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì ×ÐßØáì ÚÐÛÕÝÔÐàï, áÞÔÕàÖÐéãî ÔÐÝÝëÕ Þ ×ÐâàÐâÐå íÝÕàÓØØ; ÔÛï íâÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-Ýâë - ÁÞåà. Ò ÚÐÛÕÝÔ. Ø ÒÒÕÔØâÕ ÔÐâã. • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ãßàÐÖÝÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁçÕâçØÚ ÚÐÛÞàØÙ, ÃÔÐÛØâì ÒáÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÂÕàÜÞÜÕâà ÂÕàÜÞÜÕâà

 • Страница 117 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì Ø×ÜÕàÕÝØï ãàÞÒÝï èãÜÐ ÔÛï âÕÚãéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, èãÜÞÜÕà ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÕ. ¼ÕÝî ²Ðà-Ýâë áÞÔÕàÖØâ çÕâëàÕ äãÝÚæØØ: • ÁÑàÞáØâì ßØÚ. ×Ý. - áÑàÞá ßØÚÞÒÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï. • ¿ØÚÞÒëÙ àÕÖØÜ - ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÞÑÐ ×ÝÐçÕÝØï, ßàØçÕÜ

 • Страница 118 из 147

  ÚÐàâÞçÚØ Ø ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï, á ÐÝÐÛÞÓØçÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ØÛØ ÔàãÓØÜ áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÜßìîâÕàÞÜ). ½Õ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ØÝäàÐÚàÐáÝÞÓÞ (¸º) ÛãçÐ Ò ÓÛÐ×Ð, Ð âÐÚÖÕ ÝÐ ÔàãÓØÕ ¸ºãáâàÞÙáâÒÐ. ÂÕÛÕäÞÝ ÞâÝÞáØâáï Ú ÛÐ×ÕàÝëÜ Ø×ÔÕÛØïÜ ÚÛÐááÐ 1. ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ • ¸º-ßÞàâë

 • Страница 119 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî GPRS ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ äãÝÚæØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ àÕÓØáâàÐæØØ Ò áÕâØ GPRS áàÐ×ã ÖÕ ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø, GPRS, GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ, ½ÕßàÕàëÒÝÞ. ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï, ØáßÞÛì×ãîéÕÓÞ GPRS, âÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâìî

 • Страница 120 из 147

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø, GPRS, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÝÝëÙ ÒåÞÔ Ø ÐÚâØÒØ×ØàãÙâÕ âàÕÑãÕÜãî âÞçÚã ÔÞáâãßÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¸×Ü. ×ÐÔÐÝÝãî âÞçÚã ÒåÞÔÐ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. • ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ½Ð×ÒÐÝØÕ âÞçÚØ ÒåÞÔÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ

 • Страница 121 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî âàÐÝáßÞàâÐ Ø ßà.). ÂÐÚØÕ ãáÛãÓØ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë áßÕæØÐÛìÝÞ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ Ø ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ ãáÛãÓ WAP. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ WAP, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø/ØÛØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.

 • Страница 122 из 147

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî ÛØÑÞ ×ÐÓàã×Øâì Ò âÕÛÕäÞÝ Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï PC Suite. ½ÕÞÑåÞÔØÜÐï ØÝäÞàÜÐæØï Þ ßÐàÐÜÕâàÐå ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë WAP ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì, ÝÐßàØÜÕà, á Web-áÕàÒÕàÐ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ßÞÛãçÕÝÝëå

 • Страница 123 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì. ½ÐÑÞà - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ÝÐÑÞàÐ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì

 • Страница 124 из 147

  ÁÒÕÔÕÝØï Þ âÐàØäÐå, áÚÞàÞáâØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM-ÚÐÝÐÛ: • ½ÞÜÕà ÚÞÜÜãâÐæØØ - ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • °ÔàÕá IP-ßàÞâÞÚÞÛÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá (ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÞçÚØ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ

 • Страница 125 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • °ÔàÕá IP-ßàÞâÞÚÞÛÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá (ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÞçÚØ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. °ÔàÕá IP ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. • ÂØß ÞßÞ×ÝÐÝØï - ÒëÑÕàØâÕ Á ×ÐéØâÞÙ ØÛØ ¾ÑëçÝÞÕ. • ÂØß àÕÓØáâàÐæØØ - ÒëÑÕàØâÕ ²àãçÝãî ØÛØ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï

 • Страница 126 из 147

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÑëáâàÞ ÞâÚàëâì ÔÞÜÐèÝîî áâàÐÝØæã ãáÛãÓØ WAP, Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . 2. ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ãáÛãÓØ WAP: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ·ÐÚÛÐÔÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã. µáÛØ ×ÐÚÛÐÔÚÐ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ á ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï,

 • Страница 127 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÛÐÒØèØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæë WAP áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ÝÐÖÜØâÕ • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ Ø æØäà áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ - ÚÛÐÒØèÐ . Ø . . - , ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ ½ÐÖÜØâÕ

 • Страница 128 из 147

  • ²×ïâì ÝÞÜÕà - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÝÞÜÕàÐ á âÕÚãéÕÙ WAP-áâàÐÝØæë ÔÛï ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ. µáÛØ WAP-áâàÐÝØæÐ áÞÔÕàÖØâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÞÜÕàÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà. • ¿ÕàÕ×ÐÓàã×Øâì - ßÞÒâÞàÝÐï ×ÐÓàã×ÚÐ Ø ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ âÕÚãéÕÙ WAPáâàÐÝØæë. • ¾çØáâØâì Úíè - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ºíè-ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 132. • ¸ÝäÞ

 • Страница 129 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ÑàÐã×ÕàÐ WAP 1. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÒØÔÐ; Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÝÞá âÕÚáâÐ ØÛØ Á ßÞÚÐ×ÞÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ. 3. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì ØÛØ ¾âÚÛîçØâì ÔÛï

 • Страница 130 из 147

  1. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ½Ðáâà.ÜÐàÚÕàÞÒ; Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚÐ ¸-ÜÐàÚÕàÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝØÜÐâì ØÛØ ½Õ ßàØÝØÜÐâì áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ ÔÛï àÐ×àÕèÕÝØï ØÛØ ×ÐßàÕâÐ ×ÐÓàã×ÚØ äÐÙÛÞÒ cookies. ·ÐÚÛÐÔÚØ ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ

 • Страница 131 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî Web-ã×Ûë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì âÐÚØÕ ÖÕ ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ (Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Web-ã×ÛÞÒ), çâÞ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜ Web-ã×ÛÞÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ¿àØÕÜ ×ÐÚÛÐÔÚØ ¿ÞáÛÕ ßàØÕÜÐ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï âÕÚáâ ¿ÞÛãçÕÝÐ 1 ×ÐÚÛÐÔÚÐ. ½ÐÖÜØâÕ ÁÜ., ×ÐâÕÜ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 132 из 147

  • ·ÐÓàã×Øâì - ×ÐßãáÚ ÑàÐã×ÕàÐ WML Ø ×ÐÓàã×ÚÐ ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ Ò áÞÞÑéÕÝØØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. • ´ÕâÐÛØ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ßÞÔàÞÑÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áÛãÖÕÑÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. • ÁâÕàÕâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ

 • Страница 133 из 147

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÝÕÚÞâÞàëÕ ãáÛãÓØ (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ), ÝÕÞÑåÞÔØÜë âÐÚ ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ áÕàâØäØÚÐâë. ÁÕàâØäØÚÐâë ßÞÒëèÐîâ áâÕßÕÝì ×ÐéØâë ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø èÛî×ÞÜ WAP ØÛØ áÕàÒÕàÞÜ WAP Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ

 • Страница 134 из 147

  ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ßÐàÐÜÕâàÞÜ °ÔàÕá IP-ßàÞâÞÚÞÛÐ Ò ÜÕÝî ¸×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ) ßÕàÕÔÐîâáï Ò ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÞÜ ÒØÔÕ Ø, áÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ, ×ÐéØéÕÝë. ·ÐéØâÐ ÔÐÝÝëå ÝÐ ãçÐáâÚÕ ÜÕÖÔã èÛî×ÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ ÔÞÛÖÝÐ ÞÑÕáßÕçØÒÐâìáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ■ ÃáÛãÓØ SIM (ÜÕÝî 14) ¿ÞÜØÜÞ áâÐÝÔÐàâÝëå äãÝÚæØÙ, ÒëßÞÛÝïÕÜëå ÜÞÑØÛìÝëÜ

 • Страница 135 из 147

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 7. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÔÞáâØÓÐÕâ ÞßâØÜÐÛìÝëå àÐÑÞçØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå-âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ

 • Страница 136 из 147

  ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15...25°Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ ÒàÕÜÕÝÝÞÙ

 • Страница 137 из 147

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àÐÑÞâÐÝ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÂÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï âÕå, ÚâÞ ÒÕÔÕâ ÐÚâØÒÝëÙ ÞÑàÐ× ÖØ×ÝØ, Ø áÝÐÑÖÕÝ ×ÐéØâÞÙ Þâ ÒÞÔïÝëå Ñàë×Ó, ßëÛØ Ø

 • Страница 138 из 147

  • ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÛï çØáâÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ÐÓàÕááØÒÝëÕ åØÜØÚÐâë, àÐáâÒÞàØâÕÛØ ÔÛï åØÜØçÕáÚÞÙ çØáâÚØ Ø áØÛìÝëÕ ÜÞîéØÕ áàÕÔáâÒÐ. • ½Õ àÐ×ãÚàÐèØÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ

 • Страница 139 из 147

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ■ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ßÞàâÐâØÒÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ

 • Страница 140 из 147

  ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ±ÞÛìèÐï çÐáâì áÞÒàÕÜÕÝÝëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ ×ÐéØéÕÝÐ Þâ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï. ¾ÔÝÐÚÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ßàØÑÞàë ÝÕ ØÜÕîâ âÐÚÞÙ ×ÐéØâë. ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå

 • Страница 141 из 147

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞçÕÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï áÞâÞÒëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ

 • Страница 142 из 147

  ½ÐáâÞïâÕÛìÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÒëÚÛîçÐâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå (áâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï). ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå (ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ), ÝÐ åØÜØçÕáÚØå ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå

 • Страница 143 из 147

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ àÐáÚàëâØÕ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìÕ×ÝëÜ âàÐÒÜÐÜ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ÝÐ ÑÞàâã

 • Страница 144 из 147

  2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ (ÝÐßàØÜÕà, 112 ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà ÞäØæØÐÛìÝÞÙ áÛãÖÑë

 • Страница 145 из 147

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÞáÝÞÒÐÝØØ áØáâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞ Ø×ãçÕÝØï Ø âéÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÒÕàÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÝÐãçÝëå ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ. ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàØÒÞÔïâáï Ò áÞáâÐÒÕ ÞÑéØå ÔØàÕÚâØÒ, ÝÕ ßàÕÒëèÐîâ ÔÞßãáâØÜëå ÓàÐÝØæ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï çÕÛÞÒÕÚÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÕÓÞ ÒÞ×àÐáâÐ Ø

 • Страница 146 из 147

  ÔàãÓØå àÕÓØÞÝÞÒ ØÝäÞàÜÐæØï SAR ßàØÒÞÔØâáï Ò àÐ×ÔÕÛÕ, áÞÔÕàÖÐéÕÜ ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÞÔãÚæØØ, ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 146

 • Страница 147 из 147