Руководство пользователя для Fagor 1FET-107W
Help-Book.com.ua
инструкции pdf читать онлайн

Инструкция для Fagor 1FET-107W

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 44 страницы
Размер - 2.1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

• 

INSTRUCTIONS FOR USE

• 

BEDIENUNGSANLEITUNG

• 

NÁVOD K OBSLUZE

• 

PYOOCO O CYAA

• 

KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 45

  • INSTRUCTIONS FOR USE • BEDIENUNGSANLEITUNG • NÁVOD K OBSLUZE • PYOOCO O CYAA • KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

 • Страница 2 из 45

  EN Page 3 As part of our commitment to constantly improving our products, we reserve the right to make changes to them based on technical advances to their technical and functional features and appearance. Warning : Before installing and using your appliance, please carefully read this Guide of

 • Страница 3 из 45

  1 / INTRODUCTION TO YOUR MACHINE •CONTENTS EN Page Page Removing the transport packing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Moving your machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Connecting to the cold water supply . . . . . . . .

 • Страница 4 из 45

  EN 2 / INSTALLING YOUR MACHINE •REMOVING THE TRANSPORT CLAMPS •MOVING YOUR MACHINE •Mounting it on castors Important : If your machine is equipped with removable castors, you will be able to move it quite easily. To mount it on castors, swivel the lever on the bottom of the machine from the right

 • Страница 5 из 45

  3 / PREPARING YOUR WASHING AND YOUR MACHINE •CONNECTING TO THE ELECTRICITY SUPPLY •LOADING YOUR WASHING Perform these actions in the following order: Important: •Open the machine For your safety, you must comply with the instructions below. — Before connecting your machine, you must ensure that

 • Страница 6 из 45

  EN 4 / PROGRAMMING YOUR MACHINE •PROGRAMMING Information: Nature of the washing and the temperature Cycle progress 1 Start/Pause A 5 All the buttons are on microswitches and do not remain depressed. In any case, the”Start/Pause” button cannot cancel a programme. Important : 2 Spin speed setting

 • Страница 7 из 45

  4 / PROGRAMMING YOUR MACHINE EN •Maintaining your machine’s performance (Maintaining the pump filter): You must clean the drain pump filter regularly (for how to do this, see the section “CLEANING THE PUMP FILTER”). Important : Your machine’s performance can be affected if you do not clean the pump

 • Страница 8 из 45

  EN 4 / PROGRAMMING YOUR MACHINE •DETAILS OF THE OPTIONS •During delayed start (Only for machines fitted with this function): — Any kind of programme modification is accepted during a delayed start’s waiting period. — You can alter the length of a delayed start throughout the waiting period before

 • Страница 9 из 45

  5 / MAINTAINING YOUR MACHINE EN •CLEANING THE PUMP FILTER (Option 1) •CLEANING THE MACHINE The way to access your pump filter may differ according to the model of the machine (see options 1 and 2). This filter collects the small objects you may have inadvertently left in your clothes and prevents

 • Страница 10 из 45

  EN 6 / INCIDENTS AND MEANING OF PARTICULAR LIGHTS FLASHING •INCIDENTS THAT MAY OCCUR •The cycle does not start •MESSAGES INDICATED BY THE VARIOUS LIGHTS FLASHING — You have not pressed the "Start /Pause" button — There is no power to the machine: - Check that the plug is correctly in the socket -

 • Страница 11 из 45

  1 / VORSTELLUNG DES GERÄTS •INHALT DE Seite Programmieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Programm- und Optionsdetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Änderung eines Waschprogramms . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 12 из 45

  DE 2 / GERÄTEINSTALLATION •ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN •VERSETZEN DES GERÄTS •Auf Fußröllchen stellen: Wichtig: Vor jeglichem Gebrauch müssen unbedingt die nachfolgend beschriebenen Schritte durchgeführt werden. Diese Schritte bestehen darin, alle Teile zu entfernen, die zur Sicherung der

 • Страница 13 из 45

  3 / VORBEREITEN DER WÄSCHE UND DES GERÄTS •STROMSPEISUNG DE •EINLEGEN DER WÄSCHE Die Schritte in folgender Reihenfolge durchführen: Wichtig: •Öffnen der Maschine Aus Sicherheitsgründen müssen folgende Anweisungen unbedingt eingehalten werden. — Vor dem Anschließen des Geräts muss man sich unbedingt

 • Страница 14 из 45

  DE 4 / PROGRAMMIEREN DES GERÄTS •PROGRAMMIEREN Information : Wäscheart und Temperatur Zyklusablauf 1 Alle Tasten haben einen MikroTastenweg und bleiben nicht gedrückt. Die Taste „Start/Pause“ kann auf keinen Fall ein Programm stornieren. Start/Pause A 5 Wichtig: Einstellen der

 • Страница 15 из 45

  4 / PROGRAMMIEREN DES GERÄTS DE •Die Leistungen der Waschmaschine aufrecht erhalten (Pflege des Pumpenfilters): Der Filter der Entleerungspumpe muss regelmäßig gereinigt werden (Vorgehensweise siehe im Kapitel „REINIGEN DES PUMPENFILTERS“). Wichtig: Sollte der Pumpenfilter nicht regelmäßig

 • Страница 16 из 45

  DE 4 / PROGRAMMIEREN DES GERÄTS •OPTIONSDETAILS •Während des verzögerten Starts (nur bei Geräten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind — Sämtliche Programmänderungen werden während der Wartezeit eines verzögerten Starts berücksichtigt. — Die Dauer des „verzögerten Starts“ kann während der

 • Страница 17 из 45

  5 / PFLEGE DES GERÄTS DE •REINIGEN DES PUMPENFILTERS (Option 1) Je nach Gerätemodell kann der Zugriff zum Pumpenfilter unterschiedlich sein (siehe Optionen 1 und 2). Dieser Filter sammelt die kleinen Gegenstände, die versehentlich in den Kleidungsstücken geblieben sind, und verhindert, dass diese

 • Страница 18 из 45

  DE 6 / STÖRUNGEN UND BESONDERES BLINKEN DER KONTROLLLEUCHTEN •MÖGLICHE STÖRUNGEN •Der Zyklus startet nicht •DURCH DAS BLINKEN DER KONTROLLLEUCHTEN ANGEZEIGTE MELDUNGEN — Sie haben vergessen auf die Taste „Start/Pause“ zu drücken. — Das Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt: - Prüfen, ob der

 • Страница 19 из 45

  1 / PREZENTACE VAŠEHO SPOTŘEBIČE •OBSAH CS Strana Strana Demontáž přepravních pojistek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Manipulace s pračkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Přívod studené vody . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 20 из 45

  CS 2 / INSTALACE PRAČKY •DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK •MANIPULACE S PRAČKOU •Umístění na transportní kolečka: Důležité upozornění: Než začnete pračku používat, proveďte níže uvedené operace. Tyto úkony spočívají ve vyjmutí všech dílů, které slouží k znehybnění bubnu zařízení během přepravy. Tyto

 • Страница 21 из 45

  3 / PŘÍPRAVA PRÁDLA A PRAČKY NA PRANÍ CS •ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ •VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU Postupujte následujícím způsobem: Důležité upozornění: •Otevření pračky Pro vaši bezpečnost je nutné, aby byla pračka zapojena v souladu s následujícími údaji. — Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda

 • Страница 22 из 45

  CS 4 / PROGRAMOVÁNÍ PRAČKY •PROGRAMOVÁNÍ Informace: Typ prádla a teplota praní Průběh cyklu 1 A Start/Pauza 5 Všechna tlačítka jsou citlivá a reagují na dotyk, to znamená, že nezůstávají stisknutá. Tlačítko „Start/Pauza“ nemůže zrušit nastavený program. Důležité upozornění: Nastavení rychlosti

 • Страница 23 из 45

  4 / PROGRAMOVÁNÍ PRAČKY CS •Zachování výkonu a užitných vlastností pračky (údržba filtru čerpadla) Je třeba pravidelně čistit filtr vypouštěcího čerpadla (viz postup popsaný v kapitole: ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA“) Důležité upozornění: Pokud nebudete filtr čerpadla pravidelně čistit, hrozí zhoršení

 • Страница 24 из 45

  CS 4 / PROGRAMOVÁNÍ PRAČKY •PODROBNÝ POPIS OPCÍ •Po dobu trvání odloženého cyklu (pouze u praček s touto funkcí): — Všechny změny programu jsou zohledněny po dobu čekání na odložený start pracího cyklu. — Po celou dobu čekání na odložený start můžete měnit dobu trvání opce „Odložený start“ a

 • Страница 25 из 45

  5 / ÚDRŽBA PRAČKY CS •ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA (opce 1) •ČISTĚNÍ PRAČKY Přístup k filtru čerpadla se může lišit v závislosti na modelu pračky (viz opce 1 a 2). Tento filtr zachycuje drobné předměty, které jste nedopatřením zanechali v prádle, a brání tomu, aby tyto předměty narušily funkci čerpadla.

 • Страница 26 из 45

  CS 6 / ZÁVADY A SPECIFICKÉ BLIKÁNÍ SVĚTELNÝCH KONTROLEK •MOŽNÉ ZÁVADY •ZÁVADY HLÁŠENÉ BLIKÁNÍM KONTROLEK •Cyklus praní se nespouští •Hlášené závady, které můžete sami odstranit — Zapomněli jste stisknout tlačítko „Start/Pauza”. — Do pračky nejde el. proud: - zkontrolujte správné zapojení přívodního

 • Страница 27 из 45

  1 / •;    RU 2 2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30     " . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 $   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 28 из 45

  RU 2 / :   •3 ;  > ; 3 •39  •:-) )%)-: ! ( $'- /'% %&.% -4$ &%0-, $4% %. 6 "   ",   !" " !   .

 • Страница 29 из 45

  3 /  I8 •   RU •: I8  "   : ! /%$%(% -#%0 /%'$ %&.% + /*& $%, .)'4% %. •)4% "#4 —   " !    ,  #

 • Страница 30 из 45

  RU 4 / 33  •33    $ /% %"$%. ?"7: .2%-%% 7) 1 % )$) $. .$-% %4%. %&-%, % * 4". $) «.)/-)» % $-%&% ) "%% $+""4. .)/-) A 5 ! 2 %+.-) )

 • Страница 31 из 45

  4 / 33   RU •&&%) /4 0 "#4 (:5& ' ?" ): 2     ( #     «'L$25&4 V$NQ534 042'24»). ! 4 %+. % (2%% ? , 6 "% )' /% 0 "#4. •

 • Страница 32 из 45

  RU 4 / 33  •    U: Y = • %" '$.)% () & $/-, 2%45 60 ?.)7%0): — N        . —   « »   , 

 • Страница 33 из 45

  5 / :  3 •F U RU I (- 1) •F           (.  1 2). ?   ,   "     !"  ,      .

 • Страница 34 из 45

  RU 6/  3 <9 • 3; >  > • F •Y) ) % '$.)% 3 <9 • %$-, )4% "% —    «/ ». — ' #  !: - ,  !  , -    

 • Страница 35 из 45

  1 / A MOSÓGÉP BEMUTATÁSA •TARTALOMJEGYZÉK HU Oldal Oldal A mosási program kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Programok és opciók részletezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Mosási program módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Страница 36 из 45

  HU 2 / A MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA •A MOSÓGÉP SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI RÖGZÍTŐELEMEINEK ELTÁVOLÍTÁSA •A MOSÓGÉP ELHELYEZÉSE •Görgőkre helyezés Ha az Ön gépe behúzható görgőkkel van felszerelve, akkor könnyedén áthelyezheti. A görgőkre való helyezéshez, forgassa a gép alján található emelőkart jobbról egészen

 • Страница 37 из 45

  3 / A RUHANEMŰ ÉS A MOSÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE HU •ELEKTROMOS BEKÖTÉS •A MOSÓGÉP FELTÖLTÉSE RUHANEMŰVEL A következő sorrendben végezze a műveleteket: Fontos: •A gép felnyitása Saját biztonsága érdekében feltétlen tartsa be az alábbi előírásokat! — Mielőtt csatlakoztatja a gépet, feltétlen győződjön meg

 • Страница 38 из 45

  HU 4 / A MOSÁSI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA •A MOSÁSI PROGRAM KIVÁLASZTÁSA A ruhanemű típusa és a hőmérséklet 1 szabályozása Tájékoztatás: A mosóprogram, menete Indítás/Megállítás A 5 Minden kapcsológomb időzáras és nem marad benyomva. Az ”Indítás/Megállítás” kapcsológomb semmilyen esetben sem törli a

 • Страница 39 из 45

  4 / A MOSÁSI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA HU •Őrizze meg a mosógép teljesítményét (A szivattyúszűrő karbantartása): Rendszeresen tisztítsa a szivattyúszűrőt (a tisztítás menetét lásd a “SZIVATTYÚSZŰRŐ TISZTÍTÁSA” című fejezetben). Fontos: Ha nem tisztítja rendszeresen a szivattyúszűrőt, a mosógép

 • Страница 40 из 45

  HU 4 / A MOSÁSI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA •AZ OPCIÓK RÉSZLETEZÉSE ”Érzékeny és allergiás bőrűek számára” ajánlott: egy kiegészítő öblítési funkció elvégzése a mosási ciklusban. •Késleltetett indítás alatt (Csupán azoknál a gépeknél, amelyek rendelkeznek ezzel a funkcióval): — Minden programmódosítás

 • Страница 41 из 45

  5 / A MOSÓGÉP KARBANTARTÁSA HU •AZ SZIVATTYÚSZŰRŐ TISZTÍTÁSA (1-es opció) •A GÉP TISZTÍTÁSA A mosógépmodelltől függően, a szivattyúszűrőhöz való hozzájutás eltérő lehet (lásd 1-es és 2-es opció). A szűrő összeszed kis tárgyakat, melyeket Ön véletlenül a ruhákban hagyott, ezzel segíti a szivattyú

 • Страница 42 из 45

  HU 6 / A PROGRAMKIJELZŐK MEGHIBÁSODÁSA ÉS KÜLÖNÖS VILLOGÁSA •ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ GÉPHIBA, ÜZEMZAVAR •A PROGRAMKIJELZŐK VILLOGÁSÁVAL ADOTT ÜZENETEK •Nem indul el a mosási ciklus •Ön által is megjavítható jelzett meghibásodások — Elfelejtette benyomni az ”Indítás/Megállítás” gombot. — a gép nincs

 • Страница 43 из 45

  43

 • Страница 44 из 45

  G4683-01 05/07 Translation agency ALIZÉ Traduction

 • Страница 45 из 45

Инструкции для стиральные машины Fagor